Axius Advocaten & Mediators en R&A rechtspraktijk & advocatuur v.o.f.

1. Algemeen/definities
1.1 Definities
Axius: de burgerlijke maatschap Axius Advocaten & Mediators.
R&A: de besloten vennootschap R&A rechtspraktijk & advocatuur v.o.f.
Opdrachtnemer: R&A of Axius.
Opdrachtgever: een natuurlijk of (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden vallende onder De dienstverlening.
Kostenverband: het kostendelingsverband van Axius en R&A. Axius en R&A werken ieder voor eigen rekening en risico.
De dienstverlening: de uitoefening van het beroep van advocaat en de daarmee gemoeide uitoefening van de juridische adviespraktijk in de ruimste zin van het woord, alsook de uitoefening van het beroep van mediator en de verlening van diensten op het gebied van bindende advisering en arbitrage.

2. Opdracht
2.1 Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Axius respectievelijk door R&A waarna de overeenkomst van opdracht pas tot stand komt.
2.2 De aanvaarding van opdrachten strekt nimmer tot advisering over buitenlands recht en strekt evenmin tot het geven van fiscaal advies. Adviezen hebben uitsluitend betrekking op de feiten en omstandigheden zoals die zich hebben aangediend in het kader van de opdrachtrelatie en kunnen voor geen ander doel worden aangewend.
2.3 Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
2.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verstrekking aan Opdrachtnemer voor juiste en volledige feitelijke informatie met betrekking tot de aangelegenheid waarvoor de opdrachtovereenkomst is aangegaan. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade-aanspraken, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door of vanwege de Opdrachtgever.
2.5 De Opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat in het kader van de uitvoering van opdrachten één of meer van de aan het kostenverband verbonden advocaten en/of derden inschakelt. De behandelend advocaat is bevoegd namens of ten laste van de Opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.
2.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, althans Opdrachtnemer mag aan Opdrachtgever in rekening brengen kosten (waaronder, doch niet beperkt tot, kosten wegens tijdverzuim naar het uurtarief dat Opdrachtnemer te doen gebruikelijk in rekening brengt alsook redelijke kosten van rechtsbijstand) in verband met aanspraken van derden, welke aanspraken samenhangen met de werkzaamheden in het kader van de opdrachtovereenkomst, tenzij die aanspraken zijn ontstaan als gevolg van grove nalatigheid of opzet van opdrachtnemer.
2.7 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever of voortvloeiend uit de opdracht, een derde die niet deel uitmaakt van de organisatie van Opdrachtnemer, in “onderopdracht” dan wel in opdracht van Opdrachtgever wordt ingeschakeld, om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fouten die door deze derde mocht worden gemaakt. De vergoedingen en kosten die de derde in rekening brengt komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen zo nodig aan hem worden doorbelast. Indien de derde aansprakelijkheid wil beperken is Opdrachtnemer bevoegd om een aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Derden in de zin van deze bepaling kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.8 Uitgesloten is het bepaalde in de artikelen van het Burgerlijk Wetboek 7:404, dat een regeling geeft voor welke advocaat/persoon gehouden is tot de uitvoering van de opdracht, en 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer advocaten/personen een opdracht wordt gegeven.
2.9 Axius en R&A hebben een beroepsaansprakelijkheids-verzekering voor bedragen, die minstens voldoen aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
2.10 Op alle opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden door Axius en R&A gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.axiusadvocaten.nl en/of www.rechtspraktijk-advocatuur.nl  voor alle nieuwe opdrachten.

3.Communicatiemiddelen
3.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen communiceren door middel van elektronisch dataverkeer. Zij zullen zich beiden bedienen van gangbare software ter bescherming tegen virussen, in welk geval zij jegens elkaar niet aansprakelijk zijn als zich toch schade door overbrenging van virus voordoet.
3.2 Elektronisch dataverkeer vindt plaats zonder codering, hoe ook genaamd.
3.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het risico van kennisneming door derden van elektronisch verzonden berichten. Ingeval Opdrachtnemer dat risico wil vermijden dient hij Opdrachtnemer schriftelijk de middelen op te geven waarmee berichtenverkeer dient plaats te vinden.

4. Beëindiging opdracht
4.1 De opdrachtovereenkomst mag door Opdrachtnemer alsook door Opdrachtgever te allen tijde (tussentijds) eenzijdig worden beëindigd, ook om andere dan uitsluitend gewichtige redenen. Beëindiging met onmiddellijke ingang is toegestaan. Beëindiging vindt plaats door schriftelijke mededeling of door schriftelijke bevestiging van een mondelinge mededeling. Opdrachtnemer zal van haar bevoegdheid tot opzegging niet ontijdig gebruik maken.
4.2 Na beëindiging van de opdrachtovereenkomst is Opdrachtgever gerechtigd tot alle originele stukken die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld alsook tot de originelen van rechterlijke uitspraken. Als originelen door Opdrachtgever niet binnen een maand na beëindiging van de opdrachtovereenkomst door Opdrachtgever zijn opgevraagd, zullen deze worden gearchiveerd gedurende maximaal vijf jaren en vervolgens worden vernietigd. Ingeval Opdrachtgever documentatie wenst na archivering, is Opdrachtnemer gerechtigd om handelingskosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Kantoorklachtenregeling
5.1 Op elke opdracht is de kantoorklachtenregeling Axius Advocaten & Mediators van toepassing.
5.2 De kantoorklachtenregeling Axius Advocaten & Mediators betreft de door Opdrachtnemer gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van Opdrachtgevers over de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.
5.3 Wanneer Opdrachtnemer er niet in slaagt klachten van een Opdrachtgever met behulp van de kantoorklachtenregeling Axius Advocaten & Mediators tot een voor die Opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die Opdrachtgever zich wenden tot de bevoegde rechter.
5.4 Verdere informatie over de kantoorklachtenregeling Axius Advocaten & Mediators is te vinden op de website van Opdrachtnemer, www.axiusadvocaten.nl en kan kosteloos worden opgevraagd bij Opdrachtnemer.

6. Toepasselijk recht, identiteit, ongebruikelijke transacties en geschillenbeslechting
6.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Nederlands recht brengt mee dat Opdrachtnemer gehouden is om zich in zekere gevallen te overtuigen van de identiteit van haar Opdrachtgevers; Opdrachtgevers zijn gehouden – desgewenst door Opdrachtnemer bij herhaling – om Opdrachtnemer in staat te stellen om aan de voormelde wettelijke plicht te voldoen.
6.3 Nederlands recht brengt mee dat Opdrachtnemer gehouden is om van ongebruikelijke geldelijke transacties mededeling te doen aan een centrale autoriteit.
6.4 De rechter in het arrondissement Utrecht is exclusief bevoegd van enig geschil tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever kennis te nemen.
6.5 Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door de behandelend advocaat is aanvaard.
6.6 Deze algemene voorwaarden zijn van 30 januari 2015.

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn hier te downloaden. Ook zijn onze algemene voorwaarden in het Engels te lezen.