banner

Als bestuurder privé aansprakelijk. Valt daar nog wat aan te doen?

Als een bestuurder van een vennootschap, stichting of vereniging zijn of haar taak niet behoorlijk vervult, kan hij of zij in privé aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daaruit voortvloeit.

Wat nu als het bestuur uit meerdere personen bestaat en het onbehoorlijk bestuur feitelijk is verricht door slechts een van hen?  

Hoofdregel: alle bestuurders aansprakelijk

Op grond van de wet is elke bestuurder verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de vennootschap, stichting of vereniging. Elke bestuurder is hoofdelijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur. De ene bestuurder is dus aansprakelijk voor eventueel onbehoorlijk bestuur van een andere bestuurder. Met die hoofdregel beschermt de wet degenen die schade lijden als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Een benadeelde kan elk van de bestuursleden aanspreken.

Terzijde: deze bescherming van externe partijen neemt niet weg dat intern, tussen de bestuursleden onderling, de schade zodanig wordt verdeeld dat die voor rekening van de bestuurder komt die zich feitelijk aan het onbehoorlijk bestuur heeft schuldig gemaakt.

Uitzondering: disculpatie

De hoofdregel geldt op grond van artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek niet in het geval waarin een bestuurder:

“mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden."

Als er binnen het bestuur een taakverdeling is afgesproken, is een bestuurder niet aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur van een medebestuurder. De mogelijkheid om in zo’n geval onder aansprakelijkheid uit te komen, heet ‘disculpatie’. Het valt een bestuurder dan te verontschuldigen dat een medebestuurder zich aan onbehoorlijk bestuur schuldig gemaakt heeft.

Voor disculpatie is het niet genoeg om aan te tonen dat het onbehoorlijk bestuur is verricht door een andere bestuurder binnen zijn takenpakket. Een bestuurder kan zich namelijk alleen dán disculperen als hij of zij ongeacht zijn taak niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van de tekortkomingen af te wenden. Het moet dan gaan om handelen dat niet te voorzien en niet te voorkomen was.

Matiging

Indien een beroep op disculpatie niet opgaat, kan de aangesproken bestuurder misschien nog wel gedaan krijgen dat de te vergoeden schade wordt gematigd. Zoals geldt voor elke schadevergoeding, kan de rechter ook de schadevergoedingsverplichting na onbehoorlijk bestuur matigen, indien vergoeding van de volledige schade tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Daarvan zal echter niet snel sprake zijn.

Meer weten?

Axius Advocaten & Mediators is gespecialiseerd in aansprakelijkheid en schadevergoeding in het algemeen en bestuurdersaansprakelijkheid in het bijzonder. Als u hiermee in aanraking komt, neem dan gerust contact met ons op.

 

< Terug naar overzicht