Benoeming en ontslag van de bestuurder van een bv

Kan een bestuurder van een bv ontslagen worden? Zo ja, wanneer en hoe dan precies? In deze blog gaan we dieper in op benoeming en ontslag van de bestuurder (statutair directeur) van een besloten vennootschap en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

De bestuurder is vaak werknemer

Vaak is de bestuurder van een bv ook werknemer van die vennootschap. Dat is zo, als deze bestuurder tegen beloning werkzaamheden voor de bv verricht én er een gezagsverhouding tussen de bv en de bestuurder bestaat. Deze combinatie van arbeid, loon en gezag betekent dat de situatie als een arbeidsovereenkomst moet worden gezien.

Het lijkt misschien vreemd dat een bestuurder zelf leiding geeft aan en tegelijkertijd onder gezag staat van de vennootschap. Toch kan dit zich in de praktijk voordoen, bijvoorbeeld wanneer de bestuurder kan worden ontslagen zonder diens medewerking. Dat is meestal het geval als de algemene vergadering (van aandeelhouders) het bevoegde orgaan is om een ontslagbesluit te nemen en de bestuurder geen (meerderheid van de) aandelen bezit.

In principe is een bestuurder van een vennootschap net zoals alle andere werknemers een ‘reguliere werknemer’. Alle bepalingen in de wet over de arbeidsovereenkomst gelden ook voor de bestuurder. Er zijn maar een paar uitzonderingen.

Ontslag van een bestuurder

De belangrijkste uitzondering is dat de bestuurder te allen tijde ontslagen kan worden. De wet beperkt de ontslaggronden niet. De reden voor ontslag kan dus bijvoorbeeld disfunctioneren, verwijtbaar gedrag of financieel-economische omstandigheden zijn, maar dat hoeft niet. Als door zo’n ontslag de vennootschappelijke verhouding tussen de bestuurder en de bv wordt beëindigd, wordt als gevolg daarvan ook de arbeidsrechtelijke verhouding beëindigd.

Een regulier werknemer heeft ontslagbescherming in de vorm van een preventieve toetsing door het UWV of de kantonrechter, maar de bestuurder mist die bescherming.

De wettelijke opzegverboden blijven van toepassing, ook al kan de bestuurder te allen tijde worden ontslagen. Het belangrijkste opzegverbod is in de praktijk het opzegverbod tijdens ziekte. Een zieke bestuurder mag dus niet worden ontslagen.

Ook is het zo dat er een goede reden moet zijn om een bestuurder te ontslaan. Als er geen sprake is van een redelijke ontslaggrond, kan de bestuurder het ontslag aanvechten. De bestuurder kan geen herstel van de dienstbetrekking eisen, maar wel een billijke vergoeding die bovenop de wettelijke transitievergoeding komt.

Totstandkoming ontslagbesluit

Er gelden specifieke regels voor besluitvorming door de algemene vergadering (van aandeelhouders). Die regels, die ook van toepassing zijn op een besluit tot ontslag van een bestuurder, zijn terug te vinden in de statuten van de vennootschap. De belangrijkste regels zijn:

  • dat zowel de aandeelhouders als de bestuurder voor de vergadering worden opgeroepen;
  • dat die oproeping tijdig plaatsvindt;
  • dat in die oproeping is vermeld dat er over het voorgenomen ontslagbesluit zal worden beraadslaagd en gestemd;
  • dat de bestuurder in de gelegenheid zal zijn om als bestuurder én als werknemer een visie op het ontslagbesluit te geven.

Als deze regels niet worden nageleefd, is het besluit ongeldig.

Is de bestuurder wel bestuurder?

Het is heel belangrijk om eerst na te gaan of de bestuurder eigenlijk wel bestuurder is. Zo niet, dan kan deze persoon niet te allen tijde worden ontslagen en moet de ontslagroute worden gevolgd die voor reguliere werknemers geldt. En dat komt in de praktijk geregeld voor.

Een bestuurder is pas bestuurder na benoeming. De benoeming van een bestuurder wordt meestal door de algemene vergadering van aandeelhouders gedaan. Inschrijving in het handelsregister als bestuurder is géén noodzakelijke en ook geen voldoende voorwaarde om bestuurder te zijn.

Of er in een algemene vergadering van aandeelhouders een bepaald besluit is genomen (zoals de benoeming van een bestuurder), is meestal vastgelegd in de verslaglegging van die algemene vergadering. Ook kunnen er stukken zijn waaruit blijkt dat een dergelijk besluit buiten een algemene vergadering is genomen. Het besluit kan ook blijken uit omstandigheden zoals een door alle aandeelhouders ondertekende arbeidsovereenkomst waarin de werknemer als bestuurder is aangeduid. Dat iemand zich voordoet als bestuurder door bevoegdheden, maakt diegene nog geen statutair bestuurder.

Conclusie

Dus, kan een bestuurder van een bv ontslagen worden? Kort gezegd: ja, ontslag van een statutair directeur oftewel bestuurder is mogelijk, mits deze werknemer daadwerkelijk tot bestuurder is benoemd en er bij het besluit tot ontslag aan bepaalde regels wordt voldaan.

Meer weten over bestuurders en ontslag?

Wilt u meer weten over benoeming en ontslag van statutair bestuurders, of heeft u een andere vraag over bestuursrecht of arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten voor een gratis kennismakingsgesprek.

Gratis kennismaken

Lees ook:

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken