banner

(Conservatoir) beslag voor procedure: hoe?

U krijgt nog geld van uw opdrachtgever, maar ondanks meerdere betalingsverzoeken en aanmaningen wordt er niet(s) betaald. Wat nu? U zult een procedure bij de rechtbank moeten starten waarin u betaling vordert. Zo’n procedure kan lang duren. Als uw opdrachtgever ondertussen zijn bezittingen van de hand doet, blijft er misschien wel niets voor u over. Om die situatie te voorkomen, kan het verstandig zijn om conservatoir beslag te leggen. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Beslag

U kent de kreet wel: we leggen gewoon overal beslag op! Maar weet u ook wanneer er beslag kan worden gelegd en wat hiervoor nodig is? Naast cake- en pannenkoekenbeslag zijn er in de juridische wereld ook meerdere soorten beslagen, zoals:

  • Conservatoir beslag
  • Executoriaal beslag
  • Faillissementsbeslag
  • Bodembeslag

Een faillissementsbeslag is een algeheel beslag op de boedel van de failliete en een bodembeslag is een beslag op alle zaken die op de bodem (de grond, het terrein) van de schuldenaar worden aangetroffen. Dit laatste beslag kan alleen door een belastingdeurwaarder namens de Belastingdienst worden gelegd. Het conservatoire en executoriale beslag is voor u als schuldeiser het meest van belang. Een executoriaal beslag is het soort beslag dat kan worden gelegd ná het verkrijgen van een ‘executoriale titel’, zoals een vonnis en is dus pas mogelijk ná het voeren van een hele gerechtelijke procedure. Bij het conservatoir beslag zal ik in deze blog stilstaan.  

Wat is conservatoir beslag?

Met het leggen van conservatoir beslag worden de rechten van de schuldeiser bewaard ofwel geconserveerd. Het woord conservatoir is namelijk afgeleid van het werkwoord ‘conserveren’, wat bewaren betekent. Door conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van uw schuldenaar te leggen, voorkomt u dat uw schuldenaar deze vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart met bijvoorbeeld een hypotheek.

Als bijvoorbeeld uit het kadaster blijkt dat uw schuldenaar onroerend goed (een woonhuis of een bedrijfspand) heeft, kunt u conservatoir beslag leggen op dit onroerend goed. Dit beslag voorkomt dan dat uw schuldenaar het onroerend goed gemakkelijk kan verkopen aan een derde. Als uw schuldenaar het onroerend goed ten tijde van de beslaglegging zelfs al te koop heeft staan (of heeft verkocht maar nog niet is overgedragen), zal hij/zij er eerder alles aan doen om uw vordering te voldoen zodat hij/zij het onroerend goed gewoon aan een derde kan overdragen.

Een tweede voorbeeld: als u weet dat uw schuldenaar iedere 25ste van de maand de salarissen aan haar personeel uitbetaalt (of indien uw schuldenaar een particulier is en u weet dat hij/zij iedere 25ste van de maand salaris ontvangt), weet u ook dat uw schuldenaar hoogst waarschijnlijk iedere 24ste van de maand het hoogste saldo op haar bankrekening (en in het geval dat uw schuldenaar een particulier is, hij/zij iedere 26ste het hoogste saldo op haar/zijn bankrekening) heeft. Het kan dan verstandig zijn om conservatoir beslag op de bankrekening van uw schuldenaar te leggen. Daarbij merk ik op dat beslag op niet opgenomen krediet niet mogelijk is. Slechts beslag op een positief banksaldo treft doel.

Hoe wordt conservatior beslag gelegd?

Het is natuurlijk best wel een heftige maatregel: u legt beslag op de bankrekening van uw schuldenaar en het saldo ter hoogte van uw vordering, vermeerderd met een percentage ter voldoening van rente, incassokosten en proceskosten, wordt gedurende de hele daaropvolgende gerechtelijke procedure (genaamd: de bodemprocedure) als het ware bevroren. En dit alles voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. U zult daarom wellicht begrijpen dat zo’n conservatoir beslag daarom niet zomaar mag worden gelegd.

Voordat conservatoir beslag door een deurwaarder mag worden gelegd, dient een advocaat een verzoekschrift in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. In dat verzoekschrift moet de grondslag van uw vordering (bijvoorbeeld nakoming van een overeenkomst of een vordering uit hoofde van een schadevergoeding) en de hoogte van uw vordering worden opgenomen. De rechter zal vervolgens na een oppervlakkig onderzoek (en meestal zonder het horen van uw schuldenaar) u wel of niet toestemming tot het leggen van conservatoir beslag verlenen.

Vervolgens mag de deurwaarder het conservatoir beslag op de auto’s, onder een derde zoals bijvoorbeeld een opdrachtnemer van uw schuldenaar of de bank, op andere goederen of op een woning leggen. De deurwaarder zal vervolgens uw schuldenaar op de hoogte moeten stellen van het feit dat er ten laste van haar conservatoir beslag is gelegd. De deurwaarder doet dit door het bij de voorzieningenrechter ingediende verzoekschrift met het daarop verleende verlof en het beslagexploot aan haar te betekenen.

Het conservatior beslag is gelegd, en nu?

De voorzieningenrechter van de rechtbank bepaalt bij het verlenen van toestemming voor het leggen van conservatoir beslag ook dat de bodemprocedure binnen een bepaalde termijn (doorgaans is dit 14 dagen) na beslaglegging aanhangig dient te worden gemaakt. Het aanhangig maken van een dergelijke bodemprocedure gebeurt door een dagvaarding door de deurwaarder aan uw schuldenaar te laten betekenen. De in de verleende toestemming opgenomen termijn is zeer strikt. Indien de bodemprocedure niet binnen de gestelde termijn aanhangig wordt gemaakt, komt het conservatoir beslag te vervallen.

Als u in de bodemprocedure uw vordering krijgt toegewezen en de schuldenaar dus bij vonnis wordt veroordeeld om tot betaling aan u over te gaan, gaat het conservatoir beslag automatisch over in een executoriaal beslag en kan u tot executie overgaan.

Dit laatste houdt in dat u het onroerend goed waarop u beslag heeft gelegd mag laten veilen/verkopen, waarna de opbrengst aan u toekomt en/of de bank kan instrueren dat zij het bedrag waartoe uw schuldenaar is veroordeeld aan u mogen overboeken.

Vragen?

Mocht u een vraag over (conservatoir) beslag hebben, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met mij opnemen.

Bertine van den Heuvel

terug naar overzicht