Werknemers

Ook op de werkvloer is het effect van het coronavirus en de maatregelen merkbaar. Heeft u als werknemer vragen rondom corona en arbeidsrecht, bijvoorbeeld over ontslag, thuiswerken of loondoorbetaling? Vind uw antwoord hieronder of laat u verder helpen tijdens een gratis kennismakingsgesprek.

Category: Werknemers

De scholen en opvangcentra zijn op last van de overheid gesloten. De enige uitzondering hierop is voor kinderen wiens ouders een vitaal beroep uitoefenen. Indien de ouders geen vitaal beroep uitoefenen, zullen zij de kinderen thuis op moeten vangen of oppas moeten regelen.

Om een en ander te regelen voor de kinderen, kan een ouder aanspraak maken op kortdurend calamiteitenverlof. Lees meer…

Category: Werknemers

De Rijksoverheid heeft werkgevers met klem geadviseerd om werknemers de komende tijd zo veel mogelijk thuis te laten werken. Dat kan een lastige situatie opleveren. Want wat zijn precies de verplichtingen op het gebied van thuiswerken? En wat kan een werkgever doen om de werknemers hierin te ondersteunen? Axius beantwoordt enkele veelgestelde vragen over het coronavirus en thuiswerkmaatregelen.

Kan ik mijn werkgever afdwingen om thuis te werken?

Lees meer…

Mag een werkgever mij afdwingen om thuis te werken?

Lees meer…

Category: Werknemers

Er gelden vanuit de overheid en het RIVM restricties op reizen in verband met het coronavirus en de maatregelen daaromtrent. Hoe gaat u daar als werkgever mee om? Axius beantwoordt een aantal veelgestelde vragen.

Kan een werkgever een vakantieaanvraag weigeren of zelfs een reis verbieden indien een werknemer naar een risicogebied wil afreizen?

Lees meer…

Kan de werknemer afzien van een reeds door de werkgever goedgekeurde vakantie?

Lees meer…

Category: Werknemers

Ja, maar alleen met uw schriftelijke instemming of indien een publiekrechtelijke regeling dit toestaat. Er blijft altijd gelden dat de uitbetaling van het vakantiegeld ten minste eenmaal per kalenderjaar plaats moet vinden.

Category: Werknemers

Nee. Dit kan alleen met uw instemming, bij voorkeur instemming die schriftelijk wordt vastgelegd. Indien er te weinig werk beschikbaar is vanwege het coronavirus, dan is dat de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Category: Werknemers

Ja, dat is toegestaan. Een werkgever is verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van toegang kan hieronder vallen.

Category: Werknemers

Nee, dat mag niet. Een werkgever mag een werknemer niet vragen naar de aard en oorzaak van zijn/haar ziekte. Ook mag de werkgever niet zelf een werknemer testen. Dit mag enkel gebeuren door een (bedrijfs)arts. De uitslag van deze test mag de arts alleen met de werknemer delen.

Meer over arbeidsrecht

Category: Werknemers

Het antwoord op deze vraag is ja. Als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen, wordt de werkgever wel beboet wanneer er een ontslagvergunning bij het UWV wordt aangevraagd. Indien er een ontslag volgt op een andere grond, is dit niet aan de orde.

Meer over NOW en ontslag

Bent u ontslagen en kunt u de alimentatie niet meer betalen? Stel uw vraag over familierecht en corona.

Category: Werknemers

Het kan nu voorkomen dat een alimentatieplichtige ouder vanwege het coronavirus minder gaat verdienen of zelfs geen inkomen meer heeft. Wat nu als deze ouder niet langer aan de verplichting kan voldoen?

Wat moet ik doen als ik de alimentatie (tijdelijk) niet kan betalen?

Lees meer…

Category: Werknemers

Nee. Een werkgever kan een werknemer niet verbieden om af te reizen naar een land met kleurcode oranje of rood.

Category: Werknemers

Dat hangt ervan af of uw werkgever u, vóórdat u op vakantie gaat naar een land met een kleurcode oranje of rood of bij het verschieten van de kleurcode van geel naar oranje, wijst op de mogelijke gevolgen als u tijdens uw vakantie besmet raakt met het coronavirus of in quarantaine moet.

Heeft uw werkgever dit niet gedaan? Dan is het het risico van de werkgever ingeval u ziek wordt of in quarantaine moet.

Heeft uw werkgever dit wel gedaan? Dan kan de werkgever bepalen dat 1) vakantiedagen moeten worden opgenomen, 2) er sprake zal zijn van onbetaald verlof, of 3) dat het loon niet wordt doorbetaald. Uw werkgever moet dit wel op voorhand aan u kenbaar maken. Indien u als werknemer dan besmet raakt met het coronavirus of in quarantaine moet, dan komt dit voor uw eigen risico.

Het is hierbij van belang of u thuis kunt werken. Zo ja, dan bent u in staat om arbeid te verrichten en kunnen er dus geen vakantiedagen worden ingehouden, hoeft er geen sprake te zijn van onbetaald verlof en hoeft te loondoorbetaling niet te worden stopgezet.

Bewust risico

Let op: als u als werknemer naar een vakantieland waar al kleurcode geel of oranje voor geldt afreist, of als er op het moment van uw vertrek al indicaties aanwezig zijn dat de kleurcode van geel naar oranje zal verschieten, dan wordt er beredeneerd dat u bewust het risico van besmetting of quarantaine op zich neemt. Dit risico komt dan dus niet voor rekening van de werkgever.

Het is echter wel de vraag of dit voor een rechter standhoudt. Het is aannemelijk dat dit zal afhangen van de welbekende omstandigheden van het geval, gecombineerd met een waarschuwing of kennisgeving van de werkgever over welke gevolgen er aan bepaalde kleurcodes verbonden zijn als een werknemer op vakantie gaat.

Category: Werknemers

Kort gezegd: ja, dat mag. Een mondkapje wordt gezien als een redelijk voorschrift dat dient voor extra bescherming van de werknemer zelf en de overige werknemers tegen het coronavirus, zeker vanwege de stijging van het aantal besmettingen binnen Nederland en het dringende advies van de overheid.

Meer over mondkapjesplicht op de werkvloer

Category: Werknemers

Indien een werknemer geen redelijke grond heeft om het dragen van een mondkapje te weigeren (bijvoorbeeld omdat hij/zij een longaandoening heeft), dan is de werknemer verplicht het mondkapje te dragen als dit de instructie van werkgever is. Weigert de werknemer toch om het mondkapje te dragen, dan kan de werkgever disciplinaire maatregelen treffen.

Mondkapjesplicht op de werkvloer