banner

Gaat de maximum termijn van de partneralimentatie naar vijf jaar?

In de blogs van augustus 2018 en juni 2015 sprak mijn college Job Blok al over het bovenstaande wetsvoorstel. Al is het nog geen wet, maar slechts een voorstel; in de afgelopen jaren is er het nodige veranderd. Wij krijgen geregeld vragen of dit onderwerp, heeft u vragen of de actuele stand van zaken? Lees dan snel verder.

Wat staat er in de nieuwe wet?

De maximale duur voor partneralimentatie wordt teruggebracht van twaalf naar vijf jaar. Concreet wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen:

1. Als de minst verdienende partner vijftig jaar of ouder is of binnen tien jaar na de scheiding de AOW leeftijd bereikt en het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd, bestaat in beginsel een recht op partneralimentatie gedurende tien jaar;

2. in het geval van scheidende ouders van kinderen jonger dan twaalf jaar zal de alimentatiegerechtigde een aanspraak houden totdat het jongste kind twaalf jaar wordt.

In de nieuwe wet is ook plek voor een zogenaamde hardheidsclausule. Dat houdt in dat buiten deze twee uitzonderingen een alimentatieverplichting van langer dan vijf jaar kan worden toegewezen. Dit is echter enkel in uitzonderlijke situaties en dus geen hoofdregel. 

Waarom een nieuwe wet?

In de meeste gevallen zien wij in onze praktijk dat de man degene is die partneralimentatie betaalt. Vrouwen hebben vandaag de dag over het algemeen veel minder kans om in de armoede te raken vanwege de toenemende economische zelfstandigheid. Op dit moment is het veel vanzelfsprekender dat een vrouw in haar eigen levensonderhoud kan voorzien ten opzichte van vijftig jaar geleden. Dat komt omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Toch is het in beginsel op dit moment zo dat de man twaalf jaar alimentatie moet betalen, ook al is hij maar zes jaar getrouwd geweest. Dat voelt oneerlijk en past niet meer binnen de opvattingen in de huidige samenleving. In de jurisprudentie is al jaren een trend waarneembaar dat rechters steeds meer verwachten dat ex-echtgenoten in beginsel in eigen levensonderhoud dienen te voorzien. 

Actuele stand van zaken

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie in de Tweede Kamer – eindelijk na 2,5 jaar - aangenomen. Het lijkt er nu op dat het daadwerkelijk een wet wordt. Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer.

Maakt u hier aanspraak op?

Als het wetsvoorstel ook wordt aangenomen in de Eerste Kamer, zal de wet naar verwachting in werking treden op 1 januari 2020. Let op: de wet werkt niet met terugwerkende kracht. Pas als u op of na 1 januari 2020 een verzoekschrift tot vaststelling partneralimentatie indient, valt uw geval onder de nieuwe wetgeving. Als het verzoekschrift tot vaststelling partneralimentatie voor die tijd is ingediend, geldt de huidige wet met een maximale termijn van twaalf jaar. Dit geldt alleen ten aanzien van de partneralimentatie, de termijn van de kinderalimentatie blijft ongewijzigd. Betaalt u nu al partneralimentatie? Dan geldt de nieuwe wet dus helaas niet voor u.

Meer weten?

Heeft u vragen over de inhoud van deze blog, alimentatie of over een ander familierechtelijk onderwerp? Neem dan vooral contact op met mij of mijn collega Job Blok 

Familierecht spreekuur

Neem contact op met Job 

< Terug naar overzicht