banner

De Wet franchise

Op 1 januari 2021 wordt de Wet franchise van kracht. Dat is een nieuwe wet met specifieke regels die tussen een franchisegever en zijn franchisenemers gelden. Daarmee wordt de franchiseovereenkomst een in de wet geregelde overeenkomst.

De wet heeft als doel meer evenwicht te brengen tussen een franchisegever en zijn franchisenemers. Van de regels die in de Wet franchise zijn opgenomen, mag alleen worden afgeweken als dat in het voordeel van de franchisenemer is.

Bescherming van franchisenemers

Voor diverse andere bijzondere overeenkomsten geeft de wet al specifieke regels. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst of de huurovereenkomst. De bedoeling daarvan is de zogenaamde contractsvrijheid beperken.

Contractsvrijheid houdt in dat de partijen bij een contract mogen afspreken wat zij willen. Dat kan leiden tot onevenwichtigheid in gevallen waarin de ene partij te zeer afhankelijk is van de andere partij. De wetgever grijpt dan in om de doorgaans zwakkere partij te beschermen tegen de sterkere partij. Ook bij de Wet franchise is dat het geval.

Wat regelt de Wet franchise?

Bedenktermijn
De franchisenemer heeft een bedenktermijn van 4 weken voor het aangaan van de franchiseovereenkomst. Voorafgaand aan die 4 weken wordt door de franchisegever de franchiseovereenkomst én allerlei relevante informatie aan de franchisenemer verstrekt. De franchisegever mag daarna geen nieuwe voorwaarden meer stellen of wijzigingen in de franchiseovereenkomst aanbrengen die voor de franchisenemer nadelig zijn. Om te bevorderen dat de franchisenemer in vrijheid zal beslissen, mag van hem niet worden verlangd dat hij in de bedenktermijn alvast investeringen doet.

Informatieplicht
Franchisegevers moeten franchisenemers tijdig informeren over onderwerpen zoals de besteding van de franchisevergoedingen, wijzigingen in de overeenkomst of de exploitatie van een afgeleide formule.

Concurrentiebeding aan banden
De afspraak dat de franchisenemer na afloop van de franchiseovereenkomst geen concurrerende activiteiten mag verrichten, moet schriftelijk zijn vastgelegd en is alléén geldig als dit strikt noodzakelijk is voor de bescherming van de knowhow van de formule van de franchisegever. Zo’n concurrentiebeding mag niet langer duren dan een jaar en mag alleen gelden in het gebied waarin de franchisenemer werkzaam was

Bijstand en ondersteuning
Franchisegevers moeten ook ongevraagd bijstand verlenen en commerciële en technische ondersteuning geven aan de franchisenemer.

Goodwill
In de franchiseovereenkomst moeten bepalingen worden opgenomen over de goodwill waarop de franchisenemer bij het beëindigen van de overeenkomst recht heeft. Daaruit moet duidelijk zijn hoe wordt vastgesteld of er van goodwill sprake is, welk bedrag daarmee gemoeid is en hoe dat aan de franchisenemer zal worden vergoed.

Instemmingsrecht
Op bepaalde onderwerpen krijgen franchisenemers instemmingsrecht. Voordat bijvoorbeeld kan worden besloten tot een wijziging van de franchiseovereenkomst of een verandering van de franchiseformule, moeten franchisenemers daarmee hebben ingestemd. Hetzelfde geldt voor besluiten die van de franchisenemer investeringen verlangen of voor hem andere financiële gevolgen hebben.

Aanpassing contracten
Omdat de Wet franchise ingrijpende regels geeft, waarvan niet geldig ten nadele van de franchisenemer mag worden afgeweken, zullen bestaande franchiseovereenkomsten moeten worden aangepast en zal bij het aangaan van nieuwe franchiseovereenkomsten rekening moeten worden gehouden met de regels van de Wet franchise.

Vragen over de Wet franchise?

Het duurt nog een paar maanden voor de Wet franchise ingaat. Heeft u in de aanloop daarnaartoe vragen of behoefte aan advies? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten. Tijdens een gratis kennismakingsgesprek (of gewoon aan de telefoon) staan wij u geheel vrijblijvend te woord.

Contact opnemen

< Terug naar overzicht