banner

Doorstart van een onderneming: is dat wel zo makkelijk?

Als een onderneming failliet is of dreigt te gaan, kunnen diens activa overgeheveld worden naar een andere (meestal nieuwe) onderneming die de activiteiten voortzet. Klinkt simpel, maar is dat het ook? In deze blog vertellen wij u meer over het fenomeen doorstart en of het doorstarten van een onderneming wel zo makkelijk is.

Wat is een doorstart?

Een doorstart is een maatregel om een onderneming die niet langer levensvatbaar is, toch te kunnen voortzetten. Dit kan tussen twee BV’s, maar ook als de oude of nieuwe onderneming een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma is. In deze blog hebben we het altijd over een doorstart tussen twee BV’s. Er zitten wel verschillen tussen de verschillende bedrijfsvormen, maar te weinig om hier diep op in te gaan.

Op het oog verandert er vaak niets bij een doorstart van een bedrijf. De activiteiten worden voortgezet vanaf hetzelfde adres, onder dezelfde naam en logo’s, met (een deel van) hetzelfde personeel en dezelfde directie. Zo behoudt u werkgelegenheid en winstgevendheid en voorkomt u onnodige kapitaalsvernietiging.

Doorstart en schuldeisers

Bij een doorstart worden de schulden niet overgenomen. Deze blijven achter in de oude onderneming. Het is niet de bedoeling dat schuldeisers hier de dupe van worden. Houd daarom bij een doorstart rekening met het volgende:

  • De nieuwe onderneming moet dan ook een reële prijs betalen voor de activa (ook immateriële activa zoals goodwill), die onder de crediteuren moet worden verdeeld;
  • Activa die in de oude BV achterblijven – bijvoorbeeld omdat de nieuwe BV daar geen belangstelling voor heeft – moeten zo goed mogelijk worden verkocht;
  • Zijn er vorderingen die de nieuwe BV niet overneemt? Dan moeten die worden geïnd. Dat kunnen vorderingen op ‘gewone’ debiteuren zijn, maar ook op bestuurders of zustervennootschappen. Denk aan leningen of vorderingen in rekening-courant. Ook de opbrengst daarvan moet onder de crediteuren worden verdeeld. Sommige crediteuren hebben daarbij voorrang. Zoals de belastingdienst of crediteuren aan wie zekerheid (pand of hypotheek) is verleend.

Doorstart na faillissement

Meestal vindt een doorstart plaats na een faillissement. Dat gebeurt vaak omdat de situatie niet meer was te voorkomen. Soms is het echter een bewuste keuze, vanwege de voordelen die doorstart na faillissement biedt.

Voordelen doorstart

Een van de voordelen van doorstart na faillissement is personeel dat automatisch meegaat naar de nieuwe BV (geen overgang van onderneming). De doorstarter ná faillissement kan selecteren welke werknemers een aanbod krijgen om bij de nieuwe BV in dienst te treden. Deze werknemers gaan vervolgens automatisch over op de nieuwe BV.

Een ander voordeel is dat het de taak van de curator is om ervoor te zorgen dat er een reële prijs wordt betaald en dat de opbrengsten op de juiste wijze onder alle schuldeisers worden verdeeld. Zo ontstaat er achteraf geen discussie met crediteuren.

Nadelen doorstart

De aandeelhouders/bestuurders van de oude BV hebben geen voorrangs- of voorkeurspositie. Voor hen bestaat het risico dat zij niet tot overeenstemming met de curator kunnen komen, al dan niet omdat een derde een betere bieding uitbrengt.

Verder moet worden bedacht dat een doorstart-overeenkomst met de curator alleen maar betrekking heeft op de activa van de oude BV. Als uit onderzoek door de curator blijkt dat de bestuurders van de oude BV zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid of andere onrechtmatige gedragingen, zullen die bestuurders daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De overeenkomst tot doorstart staat daar helemaal los van.

Doorstart buiten faillissement

Faillissement is echter geen vereiste voor een doorstart. Het bestuur van de oude BV kan de overgang van de activa en activiteiten heel goed zelf bewerkstelligen en daarna de oude BV ontbinden. De aandeelhoudersvergadering doet dan een besluit tot ontbinding, waarna vereffening (liquidatie) van de activa nodig is: zaken verkopen, vorderingen innen en de opbrengst hiervan onder crediteuren verdelen.

Let erop dat u verantwoording over de vereffening af in een vereffeningsplan aflegt en dit deponeert bij het handelsregister. Belanghebbenden kunnen hiertegen verzet instellen.

Turboliquidatie

Zijn er geen activa meer? Dan valt er niets te vereffenen en kan er zogeheten ‘turboliquidatie’ plaatsvinden. Dat kan alleen als er écht geen activa meer zijn. Ook geen vorderingen op het bestuur die ten onrechte niet zijn geïnd, of vorderingen uit hoofde van wanbeleid van het bestuur. Blijkt achteraf dat er toch nog activa bestaan? Dan kan de turboliquidatie worden teruggedraaid.

Er mogen geen activa worden weggemoffeld ten koste van schuldeisers. Omdat dit in het verleden te vaak is voorgekomen, is er nu een wetswijziging in de maak om schuldeisers beter te beschermen. Deze wetswijziging zal het verplicht maken aan te tonen dat turboliquidatie noodzakelijk was. Ook moet er dan een slotbalans worden opgesteld.

De volgorde van een turboliquidatie is net omgekeerd in vergelijking met een ‘normale’ liquidatie. Bij een turboliquidatie vindt éérst de verkoop en de verdeling van de opbrengst plaats. Pas daarna, als er geen activa meer bestaan, wordt het besluit tot ontbinding genomen.

Doorstarten is zo makkelijk nog niet

Er wordt nog weleens gedacht dat doorstarten een makkelijke manier is om van schulden af te komen. Zoals u ziet, valt dat tegen. Er komt best wat kijken bij het maken een doorstart. De beslissing te lichtvaardig of op ontoereikende gronden maken, leidt al snel tot aansprakelijkheden. De beslissing te laat maken betekent lang doorgaan met het maken van schulden. Er moet worden verkocht voor een reële prijs en rekening worden gehouden met crediteuren. Bestuur moet verantwoording kunnen afleggen, terwijl ze niet wordt ontheft van al bestaande aansprakelijkheden. En dan hebben we het nog niet eens over het verlies van vertrouwen van financiers, leveranciers, klanten en werknemers.

Een doorstart moet dus eerder gezien worden als een laatste redmiddel om erger te voorkomen. Niet als de eerste oplossing. Het is een proces dat zorgvuldig moet worden voorbereid en uitgevoerd, niet ten minste vanwege het aantal belanghebbenden en de te nemen beslissingen. De hulp van een jurist en een accountant zijn dan ook onmisbaar.

Vragen over of hulp bij een doorstart maken?

Heeft u vragen over een doorstart die hier niet beantwoord zijn? Bijvoorbeeld over de doorstart van een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma? Of bent u van plan een doorstart met uw onderneming te maken en wilt u hier hulp bij? Neem gerust contact op met onze specialisten ondernemingsrecht voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. We helpen u meteen zo goed mogelijk verder met uw kwestie.

Gratis kennismaken

Ook interessant:

< Terug naar overzicht