banner

Een schuld tegen een vordering wegstrepen. Mag dat?

Een leverancier heeft aan u op rekening geleverd en stuurt u een factuur welke u binnen 30 dagen dient te betalen. Maar u heeft ook werkzaamheden voor de leverancier verricht waarvoor u een factuur aan uw leverancier heeft toegezonden welke factuur nog dient te worden betaald.

Misschien weet u wel dat u in bovengenoemde situatie uw vordering mag verrekenen met hetgeen u aan uw leverancier dient te betalen. Het is natuurlijk veel efficiënter om de over en weer verschuldigde bedragen tegen elkaar weg te strepen als dat u beiden elkaars factuur voldoen. Maar mag verrekenen wel altijd? Zijn er nog vereisten voor verrekening? Hoe zit het dan als uw leverancier failliet gaat? Kan iemand verrekening ook tegenwerken?

Mag verrekenen altijd?

De hoofdregel is: verrekenen mag tenzij anders overeengekomen. Er is namelijk een wettelijke bepaling welke omschrijft wat de vereisten van verrekenen zijn. Deze wettelijke bepaling is van aanvullend recht. Dit betekent dat iedereen zelf mag bepalen of en zo ja onder welke voorwaarden er verrekend mag worden.

Wat zijn de vereisten voor verrekening?

Als er niets omtrent verrekening overeengekomen is, bevat de wet een aantal vereisten waaraan een rechtsgeldige verrekening dient te voldoen. Allereerst het meest logische vereiste: beide bedrijven moeten elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. Als er geen vorderingen over en weer bestaan, valt er immers niets te verrekenen. Ten tweede dient degene die tot verrekening over wilt gaan, moet de andere partij dit wel even laten weten. Verrekening vindt namelijk niet automatisch plaats. Hoe de partij die tot verrekening overgaat dit laat weten, is vormvrij. Dit kan dus schriftelijk maar ook mondeling. Een derde vereiste is dat de te verrekenen vorderingen aan elkaar moeten beantwoorden. Bij verrekening van geldbedragen leidt dit vereiste zelden tot problemen. Immers een vordering van € 100,-- kan worden verrekend met een factuur van € 100,-- of een te betalen factuur van € 50-- kan  worden verrekend met een te ontvangen bedrag van € 100,-- zodat er degene die verrekent nog slechts een bedrag van € 50,-- krijgt.

Tot slot kan een te ontvangen bedrag pas worden verrekend met een te betalen bedrag op het moment dat het te ontvangen bedrag opeisbaar is. Een bedrag is opeisbaar op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken.

Verrekening in een faillissementssituatie

Maar wat nu als uw leverancier failliet gaat? Zoals u weet, zal de curator uw vordering op uw failliete leverancier plaatsen op de lijst van voorlopige erkende schuldeisers en zal u hoogst waarschijnlijk kunnen fluiten naar uw centen. Omgekeerd zal de curator wel bij u aankloppen voor betaling van de nog openstaande factuur van uw failliete leverancier en dient u dus wel aan de failliete leverancier te betalen.

Indien uw schuld aan de failliete leverancier en uw vordering op de failliete leverancier voor datum faillissement is ontstaan, mag u ook in deze situatie tot verrekening overgaan. Als de schuld of de vordering is ontstaan uit handelingen welke vóór de faillietverklaring met de failliete leverancier zijn verricht maar nog niet in rekening zijn gebracht, mag ook tot verrekening worden overgegaan. De hiervoor genoemde eis van opeisbaarheid, geldt bij verrekening in faillissement niet. De rang van uw vordering doet niet af aan uw verrekeningsbevoegdheid. Indien door de verrekening alsnog niet uw gehele vordering is voldaan, dient u uw vordering voor het restant alsnog aan de curator op te geven.

Kan iemand verrekening tegenwerken?

Stel u wilt uw schuld aan uw leverancier verrekenen met uw vordering op de leverancier maar uw leverancier laat u, naar aanleiding van uw mededeling dat u tot verrekening zult overgaan, weten dat hij niet akkoord gaat met de verrekening. Vaak wordt er gedacht dat u dan alsnog uw schuld aan uw leverancier zal moeten betalen. Dit is echter niet waar. Als aan alle voorwaarden voor verrekening is voldaan, is verrekening altijd mogelijk, ook als de wederpartij dat eigenlijk niet wil. U moet er echter wel op bedacht zijn dat indien uw leverancier vervolgens zijn vordering ter beoordeling aan de rechter voorlegt, u dient te bewijzen dat uw vordering op uw leverancier voldoende vaststaat of dat deze vordering eenvoudig kan worden vastgesteld. Als voor de rechter niet duidelijk is of er een vordering bestaat en/of hoe hoog de vordering is, is verrekening in beginsel niet mogelijk.

Conclusie

Verrekening gebeurt doorlopend in het dagelijks leven. Wellicht dat u ook regelmatig uw schulden met uw vorderingen heeft verrekend. Maar voldeden al deze verrekeningen aan de daarvoor geldende vereisten? Of misschien heeft u wel een keer niet verrekend terwijl dit wel degelijk mogelijk was. Juridisch gezien kunnen er toch nog wel enige haken en ogen aan een verrekening zitten. Mocht u nog vragen hebben over verrekening, kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met mij opnemen.

Gratis kennismaken

Neem contact op met Bertine

< Terug naar overzicht