De koop van een woning: het financieringsvoorbehoud

Laatst stond in een artikel in de Volkskrant dat uit een enquête onder NVM-Makelaars bleek dat 45 procent van de huizen in Amsterdam zonder financieringsvoorbehoud wordt verkocht. In heel Nederland is dit ‘maar’ 12 procent. Het financieringsvoorbehoud speelt dus nog een belangrijke rol. Goed dus om te weten hoe dit voorbehoud werkt. Waar moet u op letten?

Wat is het?

Het financieringsvoorbehoud is een ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Door het inroepen van deze voorwaarde kunt u de koopovereenkomst ontbinden als u de financiering van de aankoop niet rond krijgt. U hoeft het huis dan niet af te nemen.

Waarom?

Nadat u de koopoverkomst met de verkopende partij heeft gesloten, heeft u drie dagen bedenktijd (artikel 7:2, tweede lid, Burgerlijk Wetboek). Deze termijn is meestal te kort om de financiering van het huis rond te krijgen. Om die reden wordt vaak een financieringsvoorbehoud in de overeenkomst opgenomen. U heeft dan langer de tijd om de financiering te regelen. Mocht u de financiering onverhoopt niet rond krijgen, dan zult u de ontbindende voorwaarde moeten inroepen.

Hoe kunt u het voorbehoud op een juiste manier inroepen?

Dat blijkt uit de koopovereenkomst. Daarin regelt u met de verkopende partij onder welke voorwaarden het financieringsvoorbehoud moet worden ingeroepen.

1. Al het redelijk mogelijke

In de koopovereenkomst wordt vaak als eerste bepaald dat u ‘al het redelijk mogelijke’ moet doen om de financiering rond te krijgen. Die zinsnede wordt vervolgens uitgewerkt. Zo staat in het meest recente model ‘koopovereenkomst’ van de Vereniging Eigen Huis bijvoorbeeld, dat de koper minimaal één afwijzing van een erkende geldverstrekkende bankinstelling moet overhandigen. In de praktijk komen daarnaast veel overeenkomsten voor waarin de koper moet aantonen, dat hij bij tenminste drie geldverstrekkende instellingen een offerte heeft aangevraagd die niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Kortom, als koper zult u soms naar meerdere hypotheekverstrekkers moeten gaan.

2. Goed gedocumenteerd

Ten tweede moeten voornoemde afwijzingen van de hypotheekverstrekkers vaak goed gedocumenteerd zijn. U kunt niet volstaan met een simpele afwijzing van uw aanvraag. De rechter geeft in dat kader bijvoorbeeld aan, dat de verkoper moet kunnen beoordelen of de koper terecht een beroep op het financieringsvoorbehoud doet en of het beroep niet te lichtvaardig wordt gedaan. U zult dan ook moeten aantonen dat u een serieuze aanvraag heeft ingediend. Dit houdt in dat de afwijzing goed gemotiveerd moet zijn. Indien dat niet het geval is, dan kunt u het beste ook de aanvraag meesturen.

3. Schriftelijk en tijdig

Tot slot is het van belang dat het financieringsvoorbehoud (indien zo overeengekomen) schriftelijk moet worden ingeroepen. Het kan bewijstechnisch verstandig zijn om dat per aangetekende brief te doen. U dient het financieringsvoorbehoud daarnaast op tijd in te roepen, namelijk binnen de termijn die u met de verkoper bent overeengekomen. Let wel, uit de rechtspraak blijkt dat dit een strenge termijn is. Mocht het nu zo zijn dat u meer tijd nodig hebt om de financiering alsnog rond te krijgen, dan kunt u de verkoper verzoeken om toestemming voor een verlenging van de termijn.

Wat gebeurt er indien u zich niet aan de voorwaarden houdt?

Het is van groot belang dat u zich aan de gestelde voorwaarden houdt. Als u dat namelijk niet doet, dan kan de verkoper u aan de overeenkomst houden. U zult de woning dan moeten afnemen. De afname zal echter zeer waarschijnlijk niet lukken, want u heeft de financiering immers niet rond kunnen krijgen. In dat geval schiet u tekort in de nakoming van de koopovereenkomst en zal de verkoper de overeenkomst willen ontbinden. U zult dan (indien dat overeengekomen is) een boete (vaak 10% van de koopsom) moeten betalen. U kunt daarnaast ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de verkoper door uw tekortkoming lijdt.

Conclusie

Bij het kopen van een huis is het vaak verstandig om een financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst op te nemen. U heeft zo meer tijd om uw financiering rond te krijgen. Als u desondanks de financiering toch niet rond krijgt, dan is het belangrijk dat u het voorbehoud inroept volgens de voorwaarden in de koopovereenkomst. Indien u dat niet doet, dan kan u dat veel geld gaan kosten. Oplettendheid is dus vereist bij het opstellen en het naleven van het financieringsvoorbehoud!

Mocht u (koper of verkoper) hulp nodig hebben bij een financieringsvoorbehoud dan wel over dit onderwerp en/of andere kwesties vragen hebben, neemt u dan gerust contact op.

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken