banner

Het is erdoor: de duur van de partneralimentatie wordt ingekort

Het heeft even geduurd maar op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie.

Hier kunt u de wet raadplegen: Wet herziening partneralimentatie.

De hoofdregel

Krachtens deze wet, waarvoor het eerste voorstel is ingediend op 19 juni 2015, eindigt de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud van rechtswege na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren.

De uitzonderingen

De navolgende uitzonderingen worden gemaakt:

  1. In het geval er ten tijde van de echtscheiding uit het huwelijk geboren kinderen zijn die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, geldt dat de alimentatieverplichting doorloopt totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. De maximale alimentatietermijn kan in dat geval 12 jaar bedragen.
  2. Wanner huwelijken langer dan 15 jaar hebben geduurd en de alimentatiegerechtigde niet langer dan 10 jaar verwijderd is van de AOW-leeftijd. De duur van de partneralimentatie is dan maximaal 10 jaar en eindigt dus per de datum dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.
  3. Een derde uitzondering geldt voor de situatie dat een huwelijk tenminste 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór 1 januari 1970. In die situatie bestaat er recht op partneralimentatie gedurende 10 jaar.
  4. Mocht het zo zijn dat er meerdere uitzonderingen van toepassing zijn dan geldt de langste termijn.

De hardheidsclausule

Verder regelt het wetsvoorstel een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Wanneer beëindiging van de alimentatie gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan de rechter op diens verzoek alsnog een termijn vaststellen. Daarmee kan de alimentatieduur in schrijnende gevallen worden verlengd. Of er sprake is van een dusdanig schrijnend geval dat toepassing van de hardheidsclausule gerechtvaardigd is, is ter beoordeling aan de rechter. De verwachting is overigens dat de hardheidsclausule slechts in zeer uitzonderlijke gevallen door de rechter zal worden toegepast.

De inwerkingtreding

De herziene wet treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking.

Voor welke gevallen geldt de wet?

De herziene wet is alleen van toepassing op partneralimentatie die op of na 1 januari 2020 tussen partijen is overeengekomen of op partneralimentatie die op of na die datum door de rechter is vastgesteld mits het verzoekschrift tot echtscheiding op of na 1 januari 2020 is ingediend.

Voor reeds bestaande alimentatieverplichtingen of voor nog vast te stellen alimentatieverplichtingen waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding voor 1 januari 2020 is ingediend, geldt de herziene wet niet. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen in de blogs van 24 juni 2015, 6 juli 2018 en 8 maart 2019.

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen op het gebied van het familierecht, neemt u dan contact op met mij of mijn collega Danique Linders.

 

 

< Terug naar overzicht