banner

Is uw bedrijf Klokkenluider-proof?

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis van Klokkenluiders in werking getreden. Het doel van deze Wet is om de meldmogelijkheden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang door werknemers te verbeteren en de melder beter te beschermen tegen benadeling door de werkgever. Wat betekent deze nieuwe Wet voor u als ondernemer?

Een interne klokkenluidersregeling

Deze Wet introduceert een verplichting tot het instellen van een klokkenluidersregeling voor werkgevers met meer dan 50 werknemers. Onder deze werknemers vallen naast de werknemers met een arbeidsovereenkomst ook zzp-ers, stagiaires en vrijwilligers.

In deze interne regeling moet bijvoorbeeld worden geregeld hoe er met een interne melding wordt omgegaan, wanneer er sprake is van een vermoeden van een misstand, bij wie en hoe een werknemer een melding dient te doen, op welke wijze het vertrouwelijk omgaan met de identiteit van de melder wordt gewaarborgd, de mogelijkheid om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een misstand en wanneer er extern gemeld mag worden.

Uitgangspunt is wel dat de werknemer in beginsel eerst een interne melding moet doen bij zijn werkgever, hetgeen erop neerkomt dat een werknemer eerst de interne procedure moet doorlopen voordat hij de misstand extern kan melden. Op deze regel bestaat één uitzondering, te weten het geval dat ‘in redelijkheid’ niet van de werknemer kan worden gevraagd zich eerst tot de werkgever te wenden. Bijvoorbeeld bij acuut gevaar, een redelijk vermoeden dat de hoogst verantwoordelijke binnen de organisatie bij de vermoedde misstand is betrokken of bij vrees voor tegenmaatregelen.

Het Huis voor Klokkenluiders

De externe melding kan gedaan worden bij het Huis voor Klokkenluiders. Dit Huis kan dan na de melding een onderzoek instellen, waarbij de werkgever in beginsel verplicht is volledig en naar waarheid inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in de stukken die nodig zijn voor het doen van het onderzoek. Dit onderzoek kan zich richten op het vermoeden van de misstand maar ook op de wijze waarop een werkgever zich naar aanleiding van deze melding tegenover de melder heeft gedragen.

Van dit onderzoek stelt het Huis een rapport op, dat – nadat werkgever en de melder hierop hebben kunnen reageren – openbaar wordt gemaakt. Voor er door het Huis een misstand wordt aangenomen, worden er geen sancties aan de werkgever opgelegd. Wel kan er sprake zijn van een reputatieschade.

Naast het onderzoeken van meldingen biedt het Huis aan een werknemer die via zijn werk in aanraking komt met een vermoeden van een misstand de mogelijkheid om bij het Huis vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis informatie, advies in te winnen en ondersteuning te bieden.

Een klokkenluider is beschermd

Het is een werkgever niet toegestaan om een klokkenluider vanwege zijn melding te benadelen in zijn positie, mits de klokkenluider te goeder trouw is en de misstand op juiste wijze is gemeld. Bij benadeling kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ontslag, overplaatsing, degradatie, of het onthouden van een salarisverhoging.

Wat te doen binnen uw bedrijf?

Het is van belang dat u zo spoedig mogelijk een interne klokkenluidersregeling opstelt of eventuele reeds bestaande interne regelingen hierop aanpast. Houd er dan rekening mee dat u bij het vaststellen van deze regeling (maar ook bij het wijzigen van een bestaande interne regeling) ook de ondernemingsraad om instemming moet vragen.

Indien u meer informatie wenst omstrent dit onderwerp, kunt u met mij of met een van mijn collega's contact opnemen.

Mr. C. Schimmel-Blom

< Terug naar overzicht