banner

Last onder dwangsom: verjaard?

Aan een ondernemer of particulier kan een last onder dwangsom worden opgelegd, bijvoorbeeld door het college van B&W. Als een overtreding dan te lang voortduurt of opnieuw plaatsvindt, zal deze ondernemer of particulier een dwangsom verschuldigd zijn (het ‘verbeurd raken’). Het college kan dan door middel van een invorderingsbesluit de dwangsom invorderen.

Zowel tegen de last onder dwangsom als tegen het invorderingsbesluit is bezwaar mogelijk. Een mogelijk verweer is in dan, dat er sprake is van verjaring van de dwangsom. En dat blijkt in de praktijk goed te werken.

Verjaring dwangsom: hoe zit dat?

Voor de invordering van verbeurde dwangsommen geldt een verjaringstermijn van één jaar. Die termijn start op het moment dat er in strijd met de last wordt gehandeld. Daarvoor hoeft het college dus niets te doen. Het college kan die termijn van een jaar wel verlengen of stuiten. Bijvoorbeeld als sprake is van een besluit van uitstel van betaling, of als een schriftelijke aanmaning is gestuurd. Voor alle mogelijkheden, zie afdeling 4.4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): artikelen 4:104 t/m 4:111.

Ten slotte is belangrijk dat het college niet zomaar kan gaan invorderen. Daarvoor moet eerst een invorderingsbesluit worden genomen. En pas dáárna heeft een aanmaning stuitende werking. Maar zo’n invorderingsbesluit stuit zelf de verjaring niet.

Met andere woorden:

  • De verjaringstermijn van één jaar start van rechtswege als niet aan de last wordt voldaan;
  • De verjaringstermijn kan worden gestuit, maar een invorderingsbeschikking stuit de verjaring niet en zonder voorafgaande invorderingsbeschikking stuit een aanmaning de verjaring niet.

Verjaring kost gemeentes geld

Dit wil nog weleens misgaan. Dat maak ik zelf in mijn praktijk mee en het blijkt ook uit de gepubliceerde rechtspraak. Wat bijvoorbeeld vaak gebeurt, is het volgende: het college legt een last onder dwangsom op waartegen bezwaar, beroep en/of hoger beroep wordt aangetekend. Voordat die procedures doorlopen zijn, is de vordering (de bevoegdheid tot invordering) al verjaard. Deze situatie komt ook voor bij invorderingsbesluiten.

Dit heeft gemeentes al tienduizenden euro’s gekost en ondernemers en particulieren bespaard. Het kan zelfs als tactiek worden gebruikt, door procedures op te starten in de hoop door verjaring van invordering af te komen. En dat pakt vaak goed uit.

Nieuwe regelgeving per 1 april 2021

Per 1 april 2021 gaat dit veranderen. De last onder dwangsom verjaart dan minder snel, wat gemeentes (en derde-belanghebbenden) ten goede zal komen. Die verandering zal er als volgt uitzien:

Voor de last onder dwangsom
De verjaringstermijn wordt verlengd als:

  • De last onder dwangsom nog niet onherroepelijk is, óf;
  • Er tegen de last onder dwangsom een procedure is ingesteld (bijv. bezwaar, beroep of hoger beroep), totdat onherroepelijk in deze procedure is beslist.

Voor het invorderingsbesluit

  • Een invorderingsbeschikking stuit de verjaring;
  • De verjaringstermijn wordt verlengd als een derde-belanghebbende het college verzoekt om een invorderingsbesluit te nemen, totdat op dat verzoek is beslist. En als het verzoek wordt afgewezen totdat de afwijzing onherroepelijk is of alsnog een invorderingsbesluit wordt gegeven;
  • Als de invorderingsbeschikking door de rechter is geschorst (bijv. een voorlopige voorziening), dan wordt de termijn verlengd met de duur van de schorsing.

Overgangsrecht

Dat invorderingsbesluiten de verjaring stuiten, geldt enkel voor besluiten vanaf 1 april 2021. De andere veranderingen hierboven gelden wel voor eerdere situaties. Al zal het, meen ik, niet zo zijn dat vorderingen die al verjaard zijn alsnog verlengd worden. Maar dat zal moeten blijken. Dat dat niet het geval is, kan in ieder geval worden betoogd door de advocaat van een burger of ondernemer.

Conclusie

Een beroep op verjaring kan mogelijkheden bieden. Ondanks dat u wellicht inhoudelijk het invorderingsbesluit niet van tafel krijgt, hoeft u toch niet te betalen. Met ingang van 1 april 2021 wordt dit weliswaar lastiger, maar het kan nog steeds.

Mocht u dus met een last onder dwangsom, een invorderingsbesluit en/of verjaring te maken hebben, belt of e-mailt u gerust vrijblijvend. Dat geldt uiteraard ook voor andere vragen binnen en buiten het bestuursrecht. Mijn collega’s en ik helpen u graag verder.

Gratis kennismaken

Gerelateerd

< Terug naar overzicht