banner

Nieuw arbeidsrecht: de belangrijkste wijzigingen

De Wet Werk en Zekerheid heeft zo veel verandering gebracht in de systematiek van het arbeidsrecht, dat van een stelselherziening kan worden gesproken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Proeftijd: 

Ongeldig is een proeftijd in een overeenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden en korter.

Concurrentiebeding: 

Het is niet toegestaan een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheden moeten dan wel in de arbeidsovereenkomst te worden gemotiveerd.

Aanzegverplichting: 

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de werkgever verplicht om tenminste een maand vóór het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan de werknemer mee te delen of de overeenkomst wordt verlengd en zo ja onder welke voorwaarden. Als de werkgever zich hieraan niet houdt, heeft de werknemer aanspraak op een vergoeding die gelijk is aan het loon over het niet in acht genomen deel van de aanzegtermijn.

Verlenging bepaalde tijd: 

Voortaan mag een overeenkomst voor bepaalde tijd nog steeds tweemaal worden verlengd, maar mogen de arbeidsovereenkomst en de verlenging(en) daarvan samen niet langer dan twee jaar duren. Anders ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze regel geldt niet als tussen de twee arbeidsovereenkomsten een gat zit van tenminste zes maanden.

Nieuw ontslagrecht: 

In het nieuwe ontslagrecht heeft de werkgever niet langer de mogelijkheid om te kiezen om een ontslagvergunning bij UWV te vragen of ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. Voor ontslag op grond van reorganisatie of langdurige ziekte moet toestemming aan UWV worden gevraagd en voor andere ontslaggronden moet de kantonrechter worden benaderd.

Transitievergoeding: 

Werkgevers zijn verplicht om een zogenaamde transitievergoeding te betalen als zij de arbeidsovereenkomst beëindigen na een dienstverband van tenminste twee jaar. Die vergoeding is ook verschuldigd als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na twee jaar niet wordt verlengd.

Indien u meer informatie wenst omtrent arbeidsrecht, kunt u contact opnemen met een van onze collega's. 

< Terug naar overzicht