banner

De NOW 2.0 in hoofdlijnen

Op 28 mei 2020 is de NOW 2.0 verder uitgebreid. Inmiddels is bekend dat de NOW wordt verlengd met een periode van vier maanden. Dit betekent dat werkgevers opnieuw een aanvraag kunnen indienen voor de NOW bij het UWV.

Ten opzichte van de eerste NOW heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan. Wij zetten hieronder op een rijtje wat er ten opzichte van de eerste NOW-regeling is gewijzigd.

Let wel: de exacte uitwerking is op dit moment nog niet bekend. In deze blog zullen wij u zoveel mogelijk informeren aan de hand van de thans beschikbare informatie. Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij deze blog uiteraard updaten.

Van NOW 1.0 naar NOW 2.0

Sinds 6 april 2020 kunnen alle werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van tenminste 20% een tegemoetkoming onder de NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun personeel doorbetalen. De tegemoetkoming van de huidige NOW is voor de maanden maart, april en mei 2020. Deze aanvraagperiode van de huidige NOW liep tot en met 5 juni 2020.

Naar verwachting kan de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aangevraagd worden. Bij deze nieuwe NOW geldt dat het gaat om een periode van vier aaneengesloten maanden, te rekenen vanaf 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2020. Net als bij de eerste NOW zal een voorschot van 80% van het te verwachten subsidiebedrag worden uitgekeerd, waarna dit voorschot na afloop wordt verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag.

Wat zijn de gewijzigde voorwaarden van de nieuwe NOW?

  • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020.

Bij de eerste NOW gold januari 2020 als referentiemaand. De regering heeft dit aangepast naar maart 2020 (peildatum 15 mei 2020), aangezien veel seizoensgebonden bedrijven in de maand januari een veel lagere loonsom hebben dan in de maand maart. Dit heeft tot gevolg dat seizoensgebonden bedrijven in bijvoorbeeld de horeca- en recreatiesector beter gebruik kunnen maken van de NOW.

Daarnaast is bepaald dat maart 2020 ook in de NOW 1.0 als referentiemaand genomen wordt, indien de loonsom in de maanden maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom in de maand januari 2020. Hiermee wordt het subsidiebedrag van de huidige NOW-regeling voor met name seizoensgebonden bedrijven aanzienlijk verhoogd. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei 2020 dan in de maand januari 2020.

  • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie van 150% wordt afgeschaft.

Indien een werkgever een NOW aanvraagt, dan is hij gedurende de gehele looptijd van de NOW verplicht geen ontslag aan te vragen wegens bedrijfseconomische redenen (let op: een werkgever kan bijvoorbeeld wél besluiten om een contract voor bepaalde tijd niet te verlengen of om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen). Bij de NOW 2.0 dient onderscheid te maken tussen ontslagen van minder dan 20 werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen en ontslagen van 20 of meer werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen.

Indien een werkgever een ontslag op bedrijfseconomische redenen voor minder dan 20 werknemers aanvraagt, zal de werkgever het teveel ontvangen bedrag aan subsidie terug moeten betalen. De boete van 50% die in de eerste NOW gold, is komen te vervallen.

Indien een werkgever voor 20 of meer werknemers een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen wil aanvragen, zal de werkgever eerst een akkoord moeten bereiken met de vakbonden of de ondernemingsraad. Mochten zij er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationaanvraag, dan volgt er een korting van 5% op het totale subsidiebedrag.

  • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van het huidige werk.

Onder de NOW 2.0 hebben werkgevers een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om zich bij of om te laten scholen. De werkgever kan aan deze inspanningsverplichting voldoen door de werknemers een aantal (ongebruikte) contracturen per week in te laten zetten voor scholing of door bepaalde studiemiddelen aan de werknemers ter beschikking te stellen. Deze inspanningsverplichting is in het leven geroepen om werknemers gemakkelijker in te laten spelen op de veranderende arbeidsmarkt.

Werkgevers die gebruik maken van de NOW zijn verplicht om hun ondernemingsraad hierover te infomeren. Het is aan de ondernemingsraad om de vinger aan de pols te houden of de werkgever de inspanningsverplichting nakomt en zo niet, de werkgever hierop aan te spreken.

  • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Voor bedrijven die een voorschot van het UWV hebben ontvangen van minimaal €100.000, wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld. Dit is ook het geval indien de definitieve subsidie minimaal €125.000 bedraagt. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.

  • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Dit betreft een opslag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het pensioen, vakantiegeld en de werkgeverspremies.

Meer vragen over de nieuwe NOW-regeling?

De NOW is een complexe zaak, zo ook de 2.0-regeling. Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande toch nog een vraag? Raadpleeg onze corona-FAQ of neem contact met ons op voor advies of een gratis kennismakingsgesprek. Onze specialisten arbeidsrecht geven u de juiste juridische ondersteuning.

Contact met Axius

< Terug naar overzicht