banner

NOW aanvragen in de coronacrisis: hoe zit dat?

Sinds maandag 6 april 2020 kunnen bedrijven via het UWV digitaal een aanvraag indienen onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). De deadline daarvoor is al snel: zondag 31 mei 2020.

Toch krijgen wij nog steeds veel vragen over de NOW – vragen waar wij in dit blog op zullen ingaan, zodat u goed geïnformeerd alsnog een aanvraag kunt indienen bij het UWV. Zeker aangezien er nu een NOW 2.0 in het leven is geroepen. Naar verwachting kunt u deze vanaf 6 juli 2020 aanvragen.

De hoofdlijnen van de NOW 2.0

Wie komt er in aanmerking voor de NOW?

Ieder bedrijf dat ten minste een omzetverlies van 20% over een periode van drie aaneengesloten maanden, die is gelegen in de periode tussen 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020, komt in aanmerking voor de NOW.

Wat heb ik nodig om de NOW aan te vragen?

De gegevens die nodig zijn voor de NOW-aanvraag zijn:

 1. gegevens van het bedrijf dat de aanvraag indient (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam functie en afdeling van de contactpersoon);
 2. het loonheffingsnummer van de aanvrager;
 3. over welke periode er ten minste 20% omzetverlies wordt verwacht. Er kan worden gekozen uit de volgende drie perioden (let op: u kunt uw keuze achteraf niet meer wijzigen!):
  • 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020
  • 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020, of
  • 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020.
 4. het verwachte percentage omzetverlies over de hiervoor gekozen periode. Bekijk de rekenhulp om dit percentage te berekenen;
 5. bankrekeningnummer van de aanvrager en de tenaamstelling van dit nummer (dit is het bankrekeningnummer dat de belastingdienst gebruikt voor de terugbetaling van teveel loonheffing);
 6. een kopie bankafschrift waaruit voornoemd(e) bankrekeningnummer en tenaamstelling) blijkt.

Indien u eerder al een aanvraag onder de Werktijdverkorting (WTV) heeft aangevraagd, dient u ook het zaaknummer hiervan in te vullen. Het UWV beschikt zelf al over de loongegevens, dus deze hoeven bij de aanvraag niet doorgegeven te worden.

Hoe werkt de NOW?

In de praktijk zal binnen 2 à 3 weken na ontvangst van de volledige aanvraag door het UWV 80% van het door het bedrijf berekende subsidiebedrag worden uitgekeerd. Dit subsidiebedrag is gebaseerd op de volgende componenten:

 1. Percentage verwachte omzetdaling. Berekening: verschil tussen referentieomzet over het kalenderjaar 2019 gedeeld door vier en de omzet in de gekozen driemaandsperiode gedeeld door de referentieomzet;
 2. SV-loon in januari 2020 (de referentieperiode) of, als er over januari 2020 geen loongegevens zijn, dan over de maand november 2019. Dit SV-loon wordt verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% voor de werkgeverslasten zoals pensioen, werknemersverzekeringen en het gereserveerde vakantiegeld. Ook wel loonsom genoemd;
 3. de gekozen driemaandsperiode;
 4. maximumpercentage van 90%, dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%.

De rekenformule voor het subsidiebedrag is dan: % verwachte omzetdaling x SV-loon januari 2020 x 1,3 (forfaitaire opslag werkgeverslasten) x 3 x 0,9.

Binnen 24 weken na afloop van de gekozen driemaandsperiode moet (anders wordt de subsidieverlening ingetrokken) door het bedrijf een definitieve aanvraag worden ingediend (via een daarvoor bestemd formulier bij het UWV), omdat op dat moment duidelijk is hoe hoog het werkelijk geleden omzetverlies is. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:

 1. definitieve gegevens over de omzetdaling in de gekozen driemaandsperiode, met een onderbouwing;
 2. een accountantsverklaring;
 3. een verklaring dat aan bepaalde verplichtingen uit de NOW-regeling is voldaan.

Indien het daadwerkelijke omzetverlies even hoog is als het verwachte omzetverlies, wordt – in aanvulling op het voorschot van 80% – de resterende 20% uitgekeerd. Als het omzetverlies hoger blijkt te zijn, zal er een nabetaling volgen. Mocht het daadwerkelijke omzetverlies lager blijken te zijn (dit kan ook omdat de werkgever minder flexwerkers heeft opgeroepen in deze periode), dan zal er een neerwaartse correctie plaatsvinden. In dat geval kan het dus zo zijn dat de werkgever een bepaald bedrag terug moet betalen.

Hoeveel looncompensatie ontvang ik onder NOW?

Het bedrag dat wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de verwachte omzetdaling. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Dit maximum wordt enkel uitgekeerd indien de volledige omzet wegvalt.

Bij een verwachte omzetdaling van 100% zal er dus 90% van de loonsom worden uitgekeerd. Indien er 50% omzetdaling wordt verwacht, zal 45% van de loonsom worden uitgekeerd. Indien er 25% omzetdaling wordt verwacht, zal 22,5% van de loonsom worden uitgekeerd etc. Hier kunt u een proefberekening maken van het te ontvangen bedrag.

Aan welke (belangrijkste) NOW-verplichtingen moet ik voldoen?

Het bedrijf moet de loonsom zoveel als mogelijk gelijk houden als voordat sprake was van een zware terugval in omzet door de coronacrisis. Het gaat dan om de doorbetaling van 100% van het loon. Onder dit loon valt: het SV-loon (sociale verzekeringsloon) uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief pensioenpremies, premies voor werknemersverzekeringen en een reservering voor uitbetaling vakantiegeld.

Ook mag het bedrijf na 17 maart 2020 géén ontslagvergunning aanvragen bij het UWV op grond van ‘bedrijfseconomische redenen’. Indien er reeds een aanvraag voor een ontslagvergunning is ingediend, krijgt de werkgever de kans om deze aanvraag binnen 5 werkdagen in te trekken.

Het bedrijf is verder verplicht om het subsidiebedrag enkel te gebruiken voor de betaling van de loonkosten.

Indien (achteraf) blijkt dat een bedrijf niet aan de verplichtingen voldoet, dan kan het UWV het voorschot opschorten of de subsidie achteraf weigeren.

Mag ik een werknemer ontslaan gedurende de looptijd van de NOW?

Het antwoord op deze vraag is: ja.

Indien er gedurende de NOW (de periode tussen 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020) een ontslagvergunning bij het UWV wordt aangevraagd op grond van ‘bedrijfseconomische redenen’ zal het UWV de subsidie korten door middel van een ‘boete’ van 50% van het loon van de desbetreffende werknemer(s). Dit is ongeacht of de ontslagvergunning wordt toe- of afgewezen.

Als een ontslag volgt op een andere grond dan bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld ontslag op staande voet, het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, een beëindiging binnen de proeftijd of een beëindiging met wederzijds goedvinden, is dit niet aan de orde.

Door het ontslaan van personeel ontstaat er wel een besparing op de personeelskosten. Dit resulteert in een verschil tussen de loonsom van januari 2020 (die het UWV als maatstaf hanteert bij de aanvraag voor de NOW) en de daadwerkelijke loonsom, waardoor de subsidie achteraf lager uit zal vallen. De werkgever ontvangt immers geen subsidie voor de niet gemaakte personeelskosten.

Meer vragen over de NOW?

De NOW is een complexe zaak, niet ten minste vanwege het feit dat de coronacrisis een uitzonderlijke situatie is. Heeft u andere vragen dan hier behandeld? Raadpleeg onze corona FAQ of neem contact met ons op voor een gratis kennismakingsgesprek. Onze specialisten arbeidsrecht geven u de juiste juridische ondersteuning.

Corona FAQ Gratis kennismaken

< Terug naar overzicht