banner

Ondernemer en echtscheiding

Een echtscheiding tussen u en uw echtgeno(o)t(e) is onvermijdelijk geworden en u bent ondernemer. Uw onderneming zal dan bij de afwikkeling van de echtscheiding een belangrijke rol spelen. Naast uw belangen en de belangen van uw aanstaande echtgeno(o)t(e), dient ook het belang van de continuïteit van de onderneming centraal te staan.

Onderneming en alimentatie

Zoals al gezegd, zal bij de echtscheiding de afwikkeling van onderneming een belangrijke rol spelen. Zo wordt allereerst bij de vaststelling van de kinder- en/of partneralimentatie gekeken naar de vraag wat u als ondernemer in redelijkheid aan inkomen geniet uit de onderneming. Er zijn verschillende methoden om uw inkomen te bepalen. Een veel voorkomende methode is om uit te gaan van de gemiddelde winst uit de onderneming van de afgelopen jaren. Een andere methode is om de (toekomstige) kasstromen in de onderneming als uitgangspunt te nemen. 

Onderneming en verdeling                                      

Verder is de vraag aan de orde of de onderneming verdeeld moet worden. De onderneming hoeft namelijk niet altijd verdeeld te worden bij een echtscheiding. In hoeverre de onderneming verdeeld gaat worden is afhankelijk van de vraag of jullie in (beperkte) gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Echter, ook als er sprake is van huwelijkse voorwaarden, kan het zo zijn dat de onderneming verdeeld dient te worden. Dat is het geval wanneer de onderneming ondanks de huwelijkse voorwaarden gemeenschappelijk eigendom is van jullie. Ook kan het zijn dat in geval van huwelijkse voorwaarden de waarde van de onderneming verrekend dient te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een niet uitgevoerd verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden.

Waardering onderneming

Als blijkt dat de onderneming verdeeld of de waarde van de onderneming verrekend moet worden, dient de onderneming eerst gewaardeerd te worden. Er zijn verschillende manieren om de waarde van een onderneming vast te stellen. Wordt er gekeken naar de huidige waarde die uit de jaarstukken volgt of wordt er gekozen voor een meer toekomst gerichte benadering? Zoals u misschien uit het voorgaande al kunt afleiden, kunnen er bij een echtscheiding waarbij een ondernemer is betrokken door de advocaten van de scheidende echtgenoten veel botsende standpunten worden ingenomen. Iedere waarderingsmethode van de onderneming kan immers tot een volstrekt andere uitkomst leiden. Als de waarde van een onderneming in de echtscheidingsprocedure een discussiepunt blijft vormen, zal de ondernemer over dit punt toch moeten gaan procederen.

De ondernemer loopt het risico dat vanwege de verdeling bij echtscheiding de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de onderneming zwaar te lijden heeft van een echtscheiding, hetgeen niet zelden een faillissement tot gevolg heeft.

Advies

De scheidende ondernemer doet er goed aan om eerst te proberen in onderling overleg en onder deskundige begeleiding de scheiding tot stand te brengen. Immers, dit onderling overleg biedt de kans om alle belangen bij de scheiding in kaart te brengen en een win-win scenario uit te werken. Onze advocaat-mediators staan u graag bij om dit onderlinge overleg te begeleiden. Zij werken samen met de accountant, die onder meer advies over de waarde van de onderneming kan geven op basis van de verstrekte financiële stukken.  

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze advocaten familierecht en mediator mr. Job Blok of Danique  Linders

 

< Terug naar overzicht