Privéafspraken onder werktijd – reden voor ontslag op staande voet?

Is het toegestaan om onder werktijd – zonder medeweten van uw werkgever – sollicitatiegesprekken te plannen? Een werknemer wendde zich tot de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, omdat hij om bovenstaande reden op staande voet ontslagen is. De rechtbank heeft bepaald dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is.

Wat was er aan de hand?

De werknemer was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever heeft drie maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst aan de werknemer medegedeeld dat zijn contract niet zal worden verlengd.

Een maand later heeft de werkgever de werknemer voor een gesprek uitgenodigd. Tijdens dit gesprek heeft de werkgever de werknemer verteld dat zij vermoedde dat de werknemer privéactiviteiten uitvoerde tijdens werktijd en hiervoor gebruik maakte van de bedrijfsauto die enkel zakelijk (en dus niet privé) gebruikt mocht worden. De werkgever heeft vervolgens de werknemer verzocht een overzicht te maken van de betreffende ritten voor de privéactiviteiten.

Een dag later levert de werknemer een overzicht in bij de werkgever, maar na raadpleging door de werkgever van het volgsysteem van de bedrijfsauto, blijken de in dit overzicht vermelde privéafspraken niet volledig en naar waarheid te zijn opgenomen. Vervolgens vindt wederom een gesprek tussen partijen plaats en wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Diezelfde dag wordt het ontslag per brief aan de werknemer bevestigd.

De werknemer is het hier niet mee eens en gaat naar de rechter. De werknemer stelt dat het ontslag op staande voet niet geldig is, omdat er onder meer geen sprake is van een dringende reden van het ontslag.

De werkgever verweert zich tegen het verzoek. Zij stelt dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door naar privéafspraken te gaan onder werktijd en hiervoor de bedrijfsauto te gebruiken, terwijl hiervoor geen toestemming is gevraagd aan de werkgever. Wanneer de werkgever de werknemer vervolgens de kans heeft geboden hier uitleg over te geven, heeft de werknemer dit niet volledig naar waarheid gedaan. Reden waarom de werkgever geen vertrouwen meer heeft in de werknemer en de werkgever van mening is dat van haar niet langer kan worden gevergd het dienstverband te laten voortduren.

Wat beslist de rechter?

De kantonrechter stelt vast dat de werknemer tijdens werktijd naar sollicitatiegesprekken is geweest en hiervoor de bedrijfsauto heeft gebruikt. Bovendien, vindt de rechter, heeft de werkgever de werknemer voldoende gelegenheid gegeven om openheid van zaken te geven, maar heeft de werknemer dit nagelaten. De rechter vindt daarom, met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, dat er sprake is van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. De rechter acht het namelijk goed voorstelbaar dat de werkgever het vertrouwen in de werknemer is verloren. Het ontslag op staande voet is volgens de kantonrechter terecht gegeven en dus rechtsgeldig.

Wat betekent dit voor u?

Deze uitspraak betekent niet dat het niet toegestaan is om tijdens werktijd sollicitatiegesprekken te plannen. Uiteraard is het wel de bedoeling dat voor privéafspraken, zoals bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, verlof wordt aangevraagd en dat – mocht er sprake zijn van een bedrijfsauto die niet privé gebruikt mag worden – er in ieder geval volledig en naar waarheid duidelijkheid wordt gegeven over de ritten van die auto als hierom door de werkgever wordt gevraagd.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem gerust contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten, dan helpen wij u verder!

Geschreven door:

mr. Rosalie Lagerweij

mr. Rosalie Lagerweij.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken