Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Deze nieuwe wettelijke regeling verbetert de positie van crediteuren van een rechtspersoon die door zogenaamde turboliquidatie is ontbonden.

Wat is turboliquidatie?

Turboliquidatie is een snelle manier om een rechtspersoon te beëindigen. Normaal gesproken moet bij beëindiging van een rechtspersoon vereffening van de baten plaatshebben. Hoe de vereffening moet plaatshebben is in de wet geregeld. Die regeling biedt waarborgen voor crediteuren. Als er echter geen baten aanwezig zijn, kan ook geen vereffening plaatsvinden. Die blijft dan dus achterwege. In dat geval houdt de rechtspersoon op te bestaan op het moment dat het besluit tot ontbinding wordt genomen. Omdat dit zo snel gaat, spreken we van turboliquidatie.

Misbruik van turboliquidatie

De schuldeisers van een door turboliquidatie beëindigde rechtspersoon hebben er geen zicht op wat aan de ontbinding is voorafgegaan. Is er misschien vermogen weggesluisd? Of zijn beschikbare baten gebruikt om bepaalde crediteuren te bevoordelen boven anderen? Hebben de bestuurders zich schuldig gemaakt aan wanbeleid? Dat is allemaal onduidelijk en het is voor crediteuren moeilijk om informatie boven water te krijgen om na te gaan of er sprake is van onregelmatigheden (onrechtmatig handelen). Turboliquidatie wordt in de praktijk dan ook vaak misbruikt om diverse vormen van onrechtmatig handelen verborgen te houden.

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Om dit te verbeteren zal de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie worden ingevoerd.

Het is een tijdelijke wet. Uiterlijk 21 maanden na de inwerkingtreding zal in het parlement een evaluatie plaatshebben en zal worden besloten of de nieuwe bepalingen wel of niet zullen blijven gelden.

De nieuwe wet introduceert de verplichting om bij turboliquidatie financiële informatie openbaar te maken. Bij het handelsregister moeten een balans en een staat van baten en lasten van het laatste boekjaar én van het daaraan voorafgaande boekjaar worden gedeponeerd. Verder moet een beschrijving worden gegeven van de oorzaak van het ontbreken van de baten. Mocht al een vereffening hebben plaatsgehad voordat het ontbindingsbesluit werd genomen, moet dat worden beschreven. Als er schuldeisers onbetaald zijn gelaten, moet uitleg worden gegeven over de redenen daarvan.

Als aan deze verplichtingen niet wordt voldaan, levert dat een strafbaar feit op. Verder kunnen crediteuren via de rechter afdwingen dat zij inzage in de administratie van de rechtspersoon krijgen. Daarnaast kan het Openbaar Ministerie aan de rechter verzoeken om aan de bestuurders van de rechtspersoon een zogenaamd bestuursverbod op te leggen, waardoor zij geen bestuurder meer van een rechtspersoon mogen zijn.

Gevolgen

Bestuurders en aandeelhouders van rechtspersonen die tot turboliquidatie willen besluiten, moeten zich goed rekenschap geven van de extra eisen die op grond van de nieuwe wet gelden.

Crediteuren van een door turboliquidatie geëindigde vennootschap hebben meer mogelijkheden om na te gaan of de bestuurders van die vennootschap aansprakelijk zijn.

Mocht u meer willen weten, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten.

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken