banner

U moet leveren, maar krijgt u wel betaald?

Al in 2014 jubelde de pers: het einde van de kredietcrisis is in zicht, de economische groei versnelt in 2015. Ondanks deze economische groei, worden tot op de dag van vandaag nog steeds veel bedrijven failliet verklaard. Dit feit leidt nog steeds tot grote onzekerheid bij ondernemers. Is de crisis nu wel echt voorbij of blijft men het risico lopen dat hun facturen niet worden betaald?

In het kader van deze onzekerheid de vraag: wat nu als u als ondernemer in de rol van opdrachtnemer zelf als eerste uw verplichtingen moet nakomen terwijl u het vermoeden heeft dat uw opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen?

Praktijkvoorbeeld


Een elektrotechnische groothandel moet goederen aan een installatiebedrijf leveren. Het installatiebedrijf moet deze goederen betalen binnen 30 dagen na levering. De groothandel heeft na de ontvangst van de bestelling van het installatiebedrijf vernomen, dat het installatiebedrijf in financiële problemen verkeert en de facturen van andere leveranciers niet betaalt. De groothandel is dan ook niet zeker of het installatiebedrijf in staat zal zijn te betalen.

De groothandel staat nu voor een dilemma: als zij haar (leverings)verplichtingen niet nakomt, loopt zij het risico op een schadevergoedingsvordering van het installatiebedrijf maar als zij haar (leverings)verplichting wel nakomt, loopt zij het risico dat haar eigen facturen niet worden betaald en zij daardoor zelf schade lijdt.


Iedere schuldeiser heeft de bevoegdheid om haar eigen verbintenis jegens een ander op te schorten in geval van niet-nakoming door die ander. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een consument bij een tuincentrum tuinmeubelen koopt welke tuinmeubelen op een later tijdstip bij de consument zullen worden bezorgd maar de consument de koopprijs van de tuinmeubelen wel vóór aflevering dient te betalen. Op het moment dat de consument de koopprijs niet betaalt, zal het tuincentrum de tuinmeubelen niet bezorgen.

Zoals u wellicht is opgevallen, moet in de situatie van de tuinmeubelen de consument eerst presteren door de koopprijs te betalen. In het praktijkvoorbeeld betreffende de elektrotechnische groothandel, is het de leverancier die als eerste moet presteren door het leveren van de door het installatiebedrijf bestelde zaken. Ook voor deze situatie heeft de wetgever een oplossing gevonden. De elektrotechnische groothandel mag zijn verplichting tot leveren van de bestelde zaken bij gegronde vrees dat er geen betaling van de bestelde zaken zal volgen, opschorten. Dit betekent concreet dat de elektrotechnische groothandel in dit geval van het installatiebedrijf mag eisen dat zij de bestelde zaken, in afwijking van de normale gang van zaken, vooruit betaalt.

Let wel, met laatstgenoemde opschortingsbevoegdheid, zijnde de onzekerheidsexceptie, mag niet te lichtvaardig worden omgegaan. Er moet echt sprake zijn van een goede grond te vrezen dat slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen én als er sprake is van een dergelijke goede grond, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Uit een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 december 2013 (ECLI:NL:GHARL:2013:9904) blijkt overigens dat het voor een succesvol beroep op de onzekerheidsexceptie - ter voldoening aan de eisen van redelijkheid en billijkheid - kan zijn vereist dat de opschortende partij aan haar wederpartij de reden voor de opschorting kenbaar maakt.

Als er dan succesvol een beroep op de onzekerheidsexceptie is gedaan en een partij dus zijn verplichtingen bevoegd heeft opgeschort, betekent dat dat er geen sprake kan zijn van een tekortkoming in de nakoming van de opgeschorte verplichting. De wederpartij kan dan ook geen nakoming en/of schadevergoeding van de opschortende partij vorderen en kan tevens de overeenkomst niet ontbinden.

Zoals uit al het voornoemde blijkt, kan een beroep op opschorting in sommige gevallen behulpzaam zijn maar gelden voor een beroep op opschorting ook verschillende eisen. Heeft u vragen over opschorting, dan kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met mij opnemen. 

< Terug naar overzicht