banner

Uw debiteur failliet? Recht van reclame mogelijk uw laatste redmiddel

De tv-commercials waarbij we met zijn allen worden opgeroepen om weer te komen Hamsteren of Formule1 kijken op de camping op uw iPad. Na het lezen van de titel van deze blog denkt u misschien dat deze blog ziet op dergelijke reclames. Maar het ‘recht van reclame’ heeft niets met de welbekende reclameboodschappen te maken. Maar wat is het dan wel?

Stelt u zich voor

U heeft aan modeketen Men at Work op 10 april 2018 nog 3.000 kledingstukken van de najaarscollectie 2018 geleverd. U heeft deze kledingstukken vervolgens op 17 mei 2018 aan Men at Work gefactureerd. Op uw facturen heeft u een betalingstermijn opgenomen van acht dagen na factuurdatum. Tussen u en Men at Work is geen eigendomsvoorbehoud overeengekomen.

Helaas bleken de geruchten dat Men at Work in financieel zwaar weer verkeerde waar en is Men at Work uiteindelijk op 26 juni 2018 failliet verklaard.

Wat nu? U heeft 3.000 kledingstukken geleverd en de betreffende facturen zijn niet betaald. U kunt uw vordering als concurrent schuldeiser indienen, maar de kans dat u dan nog iets krijgt betaald is zeer klein. Omdat u zich niet kunt beroep op een eigendomsvoorbehoud, kan misschien het recht van reclame uw laatste redmiddel zijn om nog enige kledingstukken terug te krijgen. U kunt deze kledingstukken dan immers proberen te verkopen aan een derde om zo uw schade zoveel mogelijk te beperken.  

Het recht van reclame

Maar zoals aan het begin van de blog al voorgelegd: wat is dat recht van reclame dan? Het recht van reclame is een wettelijk recht wat u de mogelijkheid biedt om geleverde roerende zaken die onbetaald zijn gebleven van de koper of (in het geval de koper failliet is van de curator) terug te vorderen. Dat het een wettelijk recht is, betekent dat dit recht iedere leverancier toekomt en u het – anders dan een eigendomsvoorbehoud – niet bij de koop hoeft overeen te komen.

Voorwaarden

Het recht van reclame kan alleen worden ingeroepen bij koop- en verkoop van roerende zaken die niet een registergoed zijn. Dit betekent dat bij de verkoop van een huis of een garagebox het recht van reclame geen uitkomst biedt.

De tweede voorwaarde is dat koper de koopprijs van de betreffende geleverde roerende niet heeft voldaan.

Tot slot moet koper in verzuim zijn. Dit betekent dat er dan wel een fatale (betalings)termijn dient te zijn overeengekomen, aan koper een ingebrekestelling moet zijn verzonden of u uit uitlatingen van koper mag afleiden dat hij/zij niet tot betaling van de koopprijs zal overgaan.

Vervallen recht van reclame

Om te bepalen of het zin heeft om het recht van reclame in te roepen, moet niet alleen gekeken worden naar bovengenoemde voorwaarden. Het recht van reclame kan namelijk niet altijd worden uitgeoefend en vervalt in de volgende gevallen:

  • Na het verstrijken van een termijn van zes weken na het opeisbaar worden van de vordering;

  • Na het verstrijken van 60 dagen na aflevering van de goederen bij koper of een door koper aangewezen derde;

  • Na voldoening van de vordering door koper;

  • Na aan de betreffende goederen aangebrachte wijzigingen;

  • Na verkoop en levering van de betreffende goederen aan een derde.

De eerste twee gebeurtenissen betreffen vervaltermijnen. De wet bepaalt wel dat als slechts één van beide termijnen is verstreken, het recht van reclame nog niet is vervallen. In de praktijk zijn deze vervaltermijn wel veelal de reden dat het inroepen van het recht van reclame geen kans van slagen heeft.  

Als u terugkijkt naar het voorbeeld aan het begin van deze blog betekent dit dat, op de dag van het faillissement van Men at Work er wel 60 dagen na levering van de kledingstukken waren verstreken (deze termijn is immers op 9 juni 2018 verstreken), maar er nog geen zes weken na het opeisbaar worden van de vordering. Gezien de betalingstermijn van de facturen is de vordering pas opeisbaar geworden op 25 mei 2018 en waren er dus op de dag van het uitspreken van het faillissement van Men at Work pas vier weken en vier dagen verstreken. Het recht van reclame kon dan ook nog worden ingeroepen.

Ter illustratie: indien de facturen ook op 10 april 2018 aan Men at Work zouden zijn toegezonden, is het recht van reclame wel vervallen. Dit zou namelijk betekenen dat de vordering op 18 april 2018 opeisbaar is geworden en er op datum van faillissement al bijna 10 weken zouden zijn verstreken.

Gevolgen inroepen recht van reclame

Het inroepen van het recht van reclame dient u te doen middels een schriftelijke verklaring aan koper of (in het geval koper failliet is, zoals Men at Work) aan de curator. Het op juiste wijze inroepen van het recht van reclame heeft als gevolg dat de koopovereenkomst wordt ontbonden en de eigendom van geleverde onbetaald gelaten goederen direct teruggaat naar u. Omdat u direct weer eigenaar bent van de betreffende goederen, kunt u deze goederen als eigenaar van koper of de curator terugvorderen.

Bij het inroepen van het recht van reclame in faillissement, betekent dit dus dat de geleverde goederen niet in de failliete boedel vallen. U kunt daardoor de goederen uit de failliete boedel opeisen, waardoor u uw vordering niet hoeft in te dienen en achteraan in de rij hoeft aan te sluiten.

Heeft u vragen over het recht van reclame, de inhoud van deze blog of andere incasso gerelateerde onderwerpen, dan kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

 

< Terug naar overzicht