Vakantie tijdens ziekte of ziekte tijdens vakantie: hoe zit het nu eigenlijk?

Hoeveel vakantiedagen bouwt een zieke werknemer op? Als een zieke werknemer op vakantie gaat, mag een werkgever dan vakantiedagen inhouden? En tot slot wat nu als de werknemer ziek wordt tijdens zijn/haar vakantie? Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wanneer vervallen vakantiedagen?

De wet bepaalt dat iedere werknemer aanspraak maakt op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een werkweek van 40 uur komt dit neer op een aanspraak van 20 vakantiedagen. De werknemer die slechts een deel van het jaar heeft gewerkt, maakt over dat gewerkte deel van het jaar aanspraak op een evenredig gedeelte van hetgeen waarop hij/zij recht zou hebben gehad als hij/zij gedurende het hele jaar had gewerkt. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Veel werknemers maken echter op grond van hun arbeidsovereenkomst of een cao aanspraak op meer vakantiedagen. De vakantiedagen die het wettelijk minimum overstijgen, zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd en de bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar. Omdat de wettelijke vakantiedagen eerder vervallen, zullen de door de werknemer in een kalenderjaar opgenomen vakantiedagen als eerste worden afgeboekt van de wettelijke vakantiedagen.

Voorbeeld: een werknemer heeft over 2014 recht op 25 vakantiedagen per jaar. Dit zijn dus 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijke vakantiedagen. De in de loop van 2014 opgebouwde vakantiedagen zullen als volgt komen te vervallen: de 20 wettelijke vakantiedagen vervallen op 1 juli 2015 en de vijf bovenwettelijke vakantiedagen op 31 december 2019. Indien de werknemer in maart 2014 één week vakantie opneemt, zullen vijf vakantiedagen van zijn wettelijke vakantiedagen worden afgeboekt.

Hoeveel vakantiedagen bouwt een zieke werknemer op?

Voor de opbouw van vakantiedagen wordt geen onderscheid gemaakt tussen zieke en niet-zieke werknemers. De wettelijke vakantiedagen worden tijdens ziekte volledig opgebouwd. De wet bepaalt wel dat de bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst of een cao betrokken partijen voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen voor een andere systematiek kunnen kiezen. Maar is er ten aanzien van de opbouw van deze bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte bij arbeidsovereenkomst of cao niets geregeld, geldt hetzelfde systeem als voor de wettelijke vakantiedagen.

Een zieke werknemer gaat op vakantie, mag de werkgever vakantiedagen inhouden?

Voor de opbouw vakantiedagen en het opnemen vakantiedagen gelden in principe dezelfde criteria. Dit houdt in dat tegenover volledige opbouw tijdens ziekte staat volledige opname vakantiedagen tijdens ziekte. Bedenk wel dat een zieke werknemer uiteraard niet altijd in staat zal zijn om vakantie op te nemen en dat hij/zij ook niet verplicht kan worden om vakantie op te nemen. Maar indien de zieke werknemer wel in staat is om vakantie op te nemen en ook vakantie op wil nemen, zal hij/zij toestemming moeten vragen aan de werkgever. De werkgever zal hoogstwaarschijnlijk deze toestemming alleen geven als de werknemer instemt met het inhouden van vakantiedagen. De werknemer is immers tijdens de vakantie niet beschikbaar voor re-integratie en voor eventueel passend werk. Het is dan ook zonder meer redelijk dat de werknemer voor zijn/haar vakantie gewoon vakantiedagen moet inleveren.

Een werknemer wordt ziek tijdens zijn/haar vakantie, wat nu?

Maar wat nu als de werknemer al met vakantie is en hij/zij wordt ziek tijdens zijn/haar vakantie? De wet bepaalt dat als de werknemer ziek is of wordt tijdens zijn/haar vakantie, de werknemer niet langer vakantieverlof geniet, maar ziekteverlof. De loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte gaat dan voor en daarom kunnen de dagen waarop de werknemer ziek is gedurende zijn/haar vakantie niet gelden als vakantie. Met toestemming van de werknemer kan hiervan per geval wel worden afgeweken. In overleg met de werknemer kan vastgesteld worden dat ondanks de ziekte de werknemer toch van zijn vakantie heeft kunnen genieten en dat hij/zij daardoor toch de vakantiedagen inlevert. Net als hetgeen geldt voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kan ook voor wat betreft dit onderwerp bij arbeidsovereenkomst of cao een afwijkend systeem worden overeengekomen. Het kan dus zijn dat er wel bovenwettelijke vakantiedagen worden ingehouden als een werknemer ziek wordt tijdens zijn/haar vakantie.

Gratis kennismaken

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken