Verstoorde arbeidsverhouding, ziekte en ontslag

Er ontstaat een arbeidsconflict en een werknemer meldt zich vervolgens ziek. Zo zien we in de praktijk vaak dat een verstoorde arbeidsverhouding met ziekte gepaard gaat. Kan de werkgever bij een verstoorde arbeidsrelatie nog wel de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer ziek is?

Dat kan, maar er zijn voorwaarden aan ontslag bij een verstoorde arbeidsrelatie verbonden. In dit blog gaan we in op verschillende punten waarmee rekening gehouden moeten worden.

Hoe beëindig je een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst beëindigen kan op verschillende manieren. Als het om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een ‘tijdelijk contract’) gaat, kan deze worden beëindigd door het verstrijken van de overeengekomen duur. De drie meest voorkomende manieren om een arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) te beëindigen zijn opzegging, ontbinding en beëindiging met wederzijds goedvinden.

Ziekmelding na een arbeidsconflict

Het kan voorkomen dat een werknemer zich ziekmeldt na een ruzie op het werk. Het is dan de vraag of de werknemer daadwerkelijk ziek is, of dat sprake is van een arbeidsconflict. Voor de werkgever is het dan van belang om in gesprek te gaan met de werknemer. Blijft de werknemer vasthouden aan de ziekmelding, dan dient de bedrijfsarts ingeschakeld te worden. Alleen de bedrijfsarts kan namelijk vaststellen of de werknemer daadwerkelijk ziek is. Als de bedrijfsarts oordeelt dat er sprake is van een conflict en dus niet van ziekte, dan staan alle hierboven genoemde mogelijkheden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog open. Wanneer de bedrijfsarts echter tot het oordeel komt dat wél sprake is van ziekte, dan is dit anders.

Opzeggen niet mogelijk

Als een werknemer ziek is, geldt namelijk het ‘opzegverbod tijdens ziekte’. Dit houdt in dat de werkgever het arbeidscontract met de werknemer gedurende de eerste 104 weken van ziekte niet mag opzeggen. Gedurende deze periode dient de werkgever het loon van de werknemer door te betalen en is hij verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

Beëindiging met wederzijds goedvinden bij ziekte

Maar, in geval van ziekte is het nog wel mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dat gebeurt meestal met een vaststellingsovereenkomst.

Meewerken aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan voor de werknemer grote gevolgen hebben. Bij ziekte kan een werknemer namelijk niet werken, waardoor deze geen aanspraak maakt op een WW-uitkering. Ook is deze instemming, in het kader van de Ziektewet, een zogeheten ‘benadelingshandeling’. De werknemer had immers 104 weken lang recht op doorbetaling van het loon door de werkgever, maar doet hier nu afstand van. Als een werknemer instemt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan ontvangt deze pas na afloop van de periode van 104 weken een Ziektewetuitkering.

Ernstig verstoorde arbeidsrelatie: ontbinding via de rechter

Tot slot is er nog de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst door de rechter te laten ontbinden. Er moet dan wel sprake zijn van een redelijke grond. Bijvoorbeeld de verstoorde arbeidsverhouding. Het moet dan gaan om een ernstige en duurzame verstoring, waarbij van de werkgever niet kan worden verwacht dat deze de arbeidsrelatie voort laat duren. Bij een eenmalige aanvaring is hier (meestal) nog geen sprake van, al bestaat geen vaste norm voor wanneer we precies spreken van een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter zal dit telkens beoordelen aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Een verstoring van de arbeidsverhouding kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ruzie met een leidinggevende. De werkgever wordt geacht actie te ondernemen om de relatie te herstellen, zoals het instellen van een mediationtraject. Ook zal de werkgever moeten nagaan of de werknemer – al dan niet na (om)scholing – herplaatst kan worden. Hierbij speelt de grootte van het bedrijf uiteraard ook mee.

Ziekte hoeft de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet in de weg te staan. Wel zal een werkgever moeten aantonen dat een verstoorde arbeidsrelatie geen verband houdt met de ziekte, wanneer hij de rechter verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de rechter de arbeidsovereenkomst kunnen ontbinden.

Wat te doen bij een verstoorde arbeidsverhouding

Elk geval van een verstoorde arbeidsverhouding, ziekte en ontslag is anders. Heeft u vragen over uw specifieke situatie of advies nodig? De advocaten arbeidsrecht van Axius kunnen u in het gehele proces bijstaan. Van meedenken en adviseren over uw kwestie tot procesvoering, als het daarop aankomt. Maak gratis kennis met een van onze specialisten.

Lees ook:

Geschreven door:

mr. Robert van Huussen

mr. Robert van Huussen.
Heeft u een vraag? Neem contact op.

T: 0318 - 584 999
E: info@axiusadvocaten.nl

Ontdek wat onze advocaten voor
u kunnen betekenen.

Gratis kennismaken