banner

Werkgevers: let op uw concurrentie- en relatiebeding!

Per 1 januari 2015 is de wet gewijzigd met betrekking tot het concurrentiebeding opgenomen in tijdelijke arbeidscontracten. Geldt deze wijziging ook voor tijdelijke arbeidscontracten die voor deze datum zijn gesloten, maar na 1 januari 2015 worden verlengd?

Als gevolg van de wetswijziging kan in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten, geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit vereisen. Dit moet dan wel schriftelijk worden gemotiveerd.

Concurrentiebedingen in tijdelijke contracten die op 1 januari 2015 al liepen, blijven geldig.

Hoe zit het nu met een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst die  vóór 1 januari 2015 is gesloten en ná 1 januari 2015 verlengd wordt?

De rechtbank Overijssel geeft uitsluitsel

Deze vraag heeft de Rechtbank Overijssel recent beantwoord.

Wat waren de feiten in die zaak?
Partijen op 31 maart 2014 een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Hierin was een concurrentiebeding opgenomen voor dezelfde duur.

Op 27 februari 2015 is de arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden tussen partijen verlengd tot 31 december 2015.

Op 29 juni 2015 zegt werkneemster de arbeidsovereenkomst op tegen 1 augustus 2015 en gaat vanaf dan aan de slag bij een van de grote concurrenten van de werkgever.

De werkgever stapt naar de kantonrechter en vordert nakoming van het concurrentiebeding. De werkneemster betwist dat zij gehouden kan worden aan het concurrentiebeding. Zij stelt dat het concurrentiebeding op grond van de nieuwe wetgeving in arbeidsovereenkomsten ongeldig is omdat  in het arbeidscontract niet schriftelijk is gemotiveerd waarom het beding noodzakelijk is.

De beoordeling
De kantonrechter is van oordeel dat de verlenging van de arbeidsovereenkomst per 1 april 2015 als een nieuwe arbeidsovereenkomst moet worden beschouwd  waarop vanaf 1 januari 2015 het nieuwe recht van toepassing is. Weliswaar is in de overeenkomst die partijen op 27 februari 2015 hebben gesloten vermeld dat de arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden is verlengd, maar volgens de kantonrechter is toch sprake van een nieuwe overeenkomst. Immers, partijen zijn met elkaar in gesprek gegaan waarbij zij overeengekomen zijn de bestaande arbeidsovereenkomst vanaf 1 april 2015 voort te zetten voor de duur van negen maanden. Er is dan ook sprake van een nieuw aanbod en aanvaarding daarvan. Dat is een nieuwe overeenkomst. Bovendien is artikel 7:653 BW gewijzigd om de positie van de werknemer met een tijdelijk contract te verbeteren.

Lees hier de gehele uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Conclusie

Dit betekent dat op de verlengde arbeidsovereenkomst, die tussen partijen vanaf 1 april 2015 heeft gegolden, geen rechtsgeldig concurrentiebeding tot stand is gekomen.

Omdat de rechtspraak het relatiebeding als een vorm van het concurrentiebeding beschouwt, is het raadzaam bovenstaande ook in acht te nemen bij het relatiebeding.  
 

mr. R.A. van Huussen

< Terug naar overzicht