banner

Wijzigingen van de kinderalimentatie per 1 januari 2015: wat betekent dit voor u?

Met het nieuwe jaar zijn er een aantal (fiscale) veranderingen opgetreden die effect hebben op de hoogte van kinderalimentatie. Welke gevolgen kan dit hebben voor uw kinderalimentatie?

De fiscale wijzigingen per 1 januari 2015 zijn niet alleen van belangen voor 'nieuwe gevallen'.  Zij kunnen ook forse gevolgen hebben voor gescheiden ouders waarbij de hoogte van de kinderalimentatie voor 1 januari 2015 is afgesproken of door de rechter is bepaald.

Wijzigingen kinderalimentatie per 1 januari 2015

Voor de hoogte van de kinderalimentatie zijn met name de volgende (fiscale) wijzigingen van groot belang:

1. Het fiscale voordeel voor het betalen van kinderalimentatie vervalt
Tot 31 december 2014 genoot de alimentatieplichtige bij een kinderalimentatie van € 136,-- per maand of meer een fiscaal voordeel van ongeveer € 30,-- tot € 40,-- per maand. Per 1 januari 2015 is dit fiscale voordeel afgeschaft. De alimentatieplichtige krijgt dus geen geld meer terug van de Belastingdienst in verband met het betalen van kinderalimentatie. Hierdoor neemt de draagkracht van de alimentatieplichtige af. Dit kan een verlagend effect op de hoogte van de kinderalimentatie tot gevolg hebben.

2. Het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop
Verder is per 1 januari 2015 het maximaal te ontvangen kindgebonden budget verhoogd voor met name de alimentatiegerechtigden met een lager inkomen. Of een alimentatiegerechtigde in aanmerking komt voor het (maximaal te ontvangen) kindgebonden budget is afhankelijk van het verzamelinkomen, de gezinssamenstelling en het vermogen.

3. Afschaffing alleenstaande-ouderkorting, de alleenstaande-ouderkop wordt geïntroduceerd
Ook is per 1 januari 2015 de Wet Hervorming Kinderregeling in werking getreden. Door deze wet is onder meer de alleenstaande-ouderkorting komen te vervallen. Dit was een belastingkorting voor alleenstaande ouders met kinderen. In de plaats van de alleenstaande-ouderkorting  wordt het kindgebonden budget verder verhoogd met de zogenaamde ‘alleenstaande-ouderkop’ van maximaal € 3.050,-- per jaar. De hoogte van deze alleenstaande-ouderkop is afhankelijk van de hoogte van het verzamelinkomen van de alimentatiegerechtigde.


Wat betekent dit voor de hoogte van de kinderalimentatie?

De Expertgroep Alimentatienormen (een werkgroep familierechters die advies geeft aan de rechterlijke macht over de toepassing van de alimentatieregelgeving) heeft geadviseerd dat het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande-ouderkop in mindering te laten strekken op de behoefte van het kind in kwestie.* Gevolg van de daling van de behoefte van het kind is over het algemeen dat het door de alimentatieplichtige te betalen bedrag aan kinderalimentatie daalt. In sommige gevallen blijft er helemaal geen behoefte meer over en hoeft  dus geen kinderalimentatie meer te worden betaald.

Deze wijzigingen bieden een kans voor de alimentatieplichtige ouders om de hoogte van de te betalen kinderalimentatie naar beneden bij te stellen. Voor bepaalde groepen ouders, en dan met name de alleenstaande alimentatiegerechtigden, kunnen deze wijzigingen nadelige consequenties hebben.

Wijziging van de omstandigheden

De Expertgroep Alimentatienormen heeft bepaald dat de bovengenoemde wijzigingen op zichzelf aanleiding kunnen geven voor het wijzigen van de hoogte van de kinderalimentatie. Een andere wijziging van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een toegenomen inkomen van één van de ouders, is dan ook niet een voorwaarde om de hoogte van de kinderalimentatie (opnieuw) ter discussie te stellen.

Nieuwe afspraken maken, bij voorkeur in overleg

Hoewel de (fiscale) wijzigingen per 1 januari 2015 zijn ingetreden, houdt dit niet in dat de door ouders afgesproken of door de rechter vastgestelde alimentatiebedragen automatisch wijzigen. Tot het moment dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt of de rechter heeft bepaald dat de hoogte van de kinderalimentatie moet worden gewijzigd, blijven de oude afspraken gelden.

Het kan dan ook zeer zinvol zijn om de hoogte van de kinderalimentatie te herberekenen. Mocht dit aanleiding geven tot een wijziging van de hoogte van de kinderalimentatie, dan kan eerst geprobeerd worden om in onderling overleg nieuwe afspraken over de kinderalimentatie. Dit heeft uiteraard de voorkeur. Lukt dit echter niet, dan kan de rechter verzocht worden de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen.

Indien u de hoogte van de kinderalimentatie tegen het licht wil houden, kunt u gebruik maken van de zogenoemde alimentatiecheck.

Alimentatiecheck

Mocht u nog andere vragen hebben, kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen met mij of een van onze collega's.

 

* In beginsel volgen alle rechtbanken dit advies. Slechts de rechtbanken Noord-Holland en Den Haag maken hierop weleens een uitzondering. Deze rechtbanken brengen het kindgebonden budget niet in mindering op de behoefte indien dit in een concreet geval tot een onredelijke uitkomst zou leiden.
 

< Terug naar overzicht