banner

Woonomgeving en huurders

Op 15 juli jl. heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep ingestemd met de aanpak van huurders die het in hun directe woonomgeving te bont maken, voor overlast zorgen en die zelfs intimideren. Deze uitspraak geeft een voorbeeld van hoe (a) gemeentelijke beleid/belang en (b) particuliere belangen van verhuurders en bewoners bij ekaar komen waardoor het (c) de rechter mogelijk wordt gemaakt om goed afgewogen in te grijpen.

Het ging om een huurwoning in Amsterdam. Twee aspecten speelden een belangrijke rol.

Het eerste aspect was, dat de gemeente Amsterdam beleid had ontwikkeld op het gebied van "Treiteraanpak" en daarvoor een protocol/actieplan had opgesteld (november 2012). Het tweede aspect was, dat de verhuurder een woningcorporatie was: Rochdale.

Over de treiteraanpak stelde het Gerechtshof: "Het project Treiteraanpak heeft als doelstelling een einde te maken aan intimidatie in de woonomgeving. Deze doelstelling wordt nagestreefd met een aantal middelen. Bij uitblijvend succes is de laatste stap de gedwongen verhuizing van de overlast gevende en intimiderende buurtbewoner. Uit de overgelegde stukken bijkt dat de gemeente Amsterdam in dit project een belangrijke rol vervulgt."

Over de positie van Rochdale als woningcorporatie overweegt het Gerechtshof: "[...] dat Rochdale bij de bestrijding van het gedrag waartegen de Treiteraanpak zich richt, bij uitstek een eigen beang heeft. Dat gedrag manifesteert zich immers juist in de woonomgeving. Van die woonomgeving maken andere huurders van Rochdale deel uit, huurders voor wier belangen Rochdale moet waken."

Het actieplan Treiteraanpak kent een Meldpunt Zorg en Overlast. Het Actieplan vermelds onder meer (als voorbeeld):

"Aanvullende werkafspraak 2: Opschalen als kleine problemen niet klein zijn.
Als buurtregisseurs, of medewerkers overlast van woningcorporaties het niet (snel genoeg) lukt om kleine problemen op te lossen dan wordt aan de hand van de opschaingsfactoren de casus aangemeld bij het stadsdeel, omdat er regie nodig is over een gezamenlijke aanpak en over de in te zetten interventies. Dus als blijkt dat de interventies onvoldoende resultaat boeken of dat er meer aan de hand is moeten buurtregisseurs en medewerkers overlast van woningcorporaties vaker en eerder dan nu, checken bij het standsdeel (en het stadsdeel omgekeerd ook). De opschalingsfactoren geven hiervoor richtlijnen."

Op http://www.amsterdam.n/@619661/treiteraanpak/  is een beeld te krijgen van wat er in feite allemaal schuil gaat achter zo'n ontruimingsuitspraak van de rechter.

Het Gerechtshof bekrachtigde de eerdere ontruimingsuitspraak van de kantonrechter en overwoog:
"De betrokkenen hebben nu geen vaste woonplaats meer, met dien verstande dat zij bij familieleden verblijven en de minderjarige kinderen zijn uit huis geplaatst. Dat is betreurenswaardige situatie. Het komt het hof echter voor dat die is veroorzaakt doordat de betrokkenen de hun geboden kans niet hebben gegrepen. Voor zover al kan worden gesproken van een noodsituatie, moet het oordeel zijn dat die niet in de weg kan staan aan de veroordeling tot ontruiming van het gehuurde. In een afweging van het woonbelang van de betrokkenen tegen het belang van Rochdale (en haar huurders) bij het vertrek van de betrokkenen uit het gehuurde, moe thet woonbelang van de betrokkenen het onderspit delven."

Indien u meer informatie omtrent dit onderwerp wenst, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. 

< Terug naar overzicht